Giá trị chẩn đoán và tiên lượng mức độ suy gan của nồng độ interleukin-6 huyết tương ở bệnh nhân xơ gan

  • Đào Đức Tiến Bệnh viện Quân y 175
  • Nguyễn Đình Việt Bệnh viện Quân y 103
  • Dương Quang Huy Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Interleukin-6, xơ gan, Child-Pugh

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định giá trị của interleukin-6 (IL-6) huyết tương trong chẩn đoán và tiên lượng mức độ suy gan ở bệnh nhân xơ gan. Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu, mô tả cắt ngang 60 bệnh nhân xơ gan và 30 người khỏe mạnh được xét nghiệm IL-6 máu lúc đói theo phương pháp hấp thụ miễn dịch gắn enzyme tại Khoa Nội tiêu hóa - Bệnh viện Quân y 103. Kết quả: Trung vị nồng độ IL-6 huyết tương ở bệnh nhân xơ gan là 7,79pg/mL, cao hơn có ý nghĩa so với chỉ số tương ứng ở nhóm chứng 6,68pg/mL, p<0,001. Nồng độ IL-6 huyết thanh có giá trị chẩn đoán xơ gan với AUC = 0,85 (95% CI: 0,76 - 0,93). Nồng độ IL-6 huyết tương có tương quan thuận mức độ vừa với điểm Child-Pugh (r = 0,34, p=0,009) và có giá trị dự báo mức độ suy gan Child-Pugh B/C với AUC = 0,69 (95% CI: 0,54 - 0,83), tại điểm cắt 7,46pg/mL có độ nhạy 91,7%; độ đặc hiệu 45,8%. Kết luận: IL-6 huyết tương có giá trị chẩn đoán xơ gan và tiên lượng mức độ suy gan theo thang điểm Child-Pugh.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

Đào Văn Long (2012) Xơ gan. Bệnh học Nội khoa tập 2, Nhà xuất bản Y học, tr. 9-16.
2. El-Atty EAA, El Shayeb EI et al (2019) Study of interleukin‑6 and its role in hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis. Menoufia Medical Journal 32(3): 906-909.
3. Gudowska-Sawczuk M, Wrona A et al (2018) Serum level of interleukin-6 (IL-6) and N-terminal propeptide of procollagen type I (PINP) in patients with liver diseases. Scand J Clin Lab Invest 78(1-2): 125-130.
4. Labenz C, Toenges G et al (2019) Raised serum Interleukin-6 identifies patients with liver cirrhosis at high risk for overt hepatic encephalopathy. Aliment Pharmacol Ther 50(10): 1112-1119.
5. Nandeesha H, Rajappa M et al (2016) Carbohydrate deficient transferrin and interleukin-6 as predictors of fibrosis in alcohol cirrhosis. Indian J Clin Biochem 31(1): 117-120.
6. Naseem S, Hussain T, Manzoor S (2018) Interleukin-6: A promising cytokine to support liver regeneration and adaptive immunity in liver pathologies. Cytokine Growth Factor Rev 39: 36-45.
7. Prystupa A, Kiciński P et al (2015) Proinflammatory Cytokines (IL-1α, IL-6) and Hepatocyte Growth Factor in Patients with Alcoholic Liver Cirrhosis. Gastroenterol Res Pract: 532615.
8. Remmler J, Schneider C et al (2018) Increased level of Interleukin 6 associates with increased 90-day and 1-year mortality in patients with end-stage liver disease. Clin Gastroenterol Hepatol 16(5): 730-737.
9. Salgüero S, Medrano LM et al (2020) Plasma IP-10 and IL-6 are linked to Child-Pugh B cirrhosis in patients with advanced HCV-related cirrhosis: A cross-sectional study. Sci Rep 10(1): 10384.
10. Zuwała-Jagiełło J, Pazgan-Simon M et al (2011) Advanced oxidation protein products and inflammatory markers in liver cirrhosis: A comparison between alcohol-related and HCV-related cirrhosis. Acta Biochim Pol 58(1): 59-65.