Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố liên quan tái phát của bệnh nhân viêm tủy ngang

  • Nguyễn Hồng Quân Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Văn Thạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Cao Vinh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phạm Cẩm Diệu Linh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Tường Ngọc Linh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Thái Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Thị Thúy Hằng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Viêm tủy ngang, tái phát

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố tiên lượng tái phát của bệnh nhân viêm tủy ngang. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, hồi cứu 25 bệnh nhân điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 5 năm 2019. Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân nghiên cứu là 44,8 ± 13,4 tuổi, tỷ lệ nữ giới là 52%, thời gian tiến triển dưới 2 tuần là 60%. Tổn thương tủy ngực 61,9%, tổn thương lan tới hành tủy 14,3%, tổn thương tủy kéo dài từ 3 đốt sống trở lên chiếm 90,5%. Biến đổi dịch não tủy gặp ở 88% bệnh nhân, trong đó tăng tế bào 44%, tăng protein 56%, Pandy dương tính 68%. Trong thời gian theo dõi trung bình 34 tháng có 59,1% bệnh nhân tái phát. Các yếu tố: Tăng protein dịch não tủy, tổn thương tủy kéo dài từ 3 đốt sống trở lên có nguy cơ tái phát cao hơn. Bệnh nhân tái phát có tình trạng chức năng xấu hơn (mRs: 3,0 ± 1,9 so với 1,67 ± 1,0, p<0,01). Kết luận: Các bệnh nhân có tổn thương tủy kéo dài từ 3 đốt sống trở lên, tăng protein dịch não tủy có nguy cơ tái phát cao. Bệnh nhân tái phát có hậu quả chức năng xấu hơn. 


Từ khóa: Viêm tủy ngang, tái phát.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Maillart E et al (2020) Outcome and risk of recurrence in a large cohort of idiopathic longitudinally extensive transverse myelitis without AQP4/MOG antibodies. Journal of Neuroinflammation 17(1): 128.
2. Zalewski NL, Flanagan EP, and Keegan BM (2018) Evaluation of idiopathic transverse myelitis revealing specific myelopathy diagnoses. Neurology 90(2): 96.
3. Kitley J et al (2013) Longitudinally extensive transverse myelitis with and without aquaporin 4 antibodies. JAMA Neurology 70(11): 1375-1381.
4. Presas-Rodríguez S, Hervás-Garcíaa JV, Massuet-Vilamajó A, Ramo-Telloa C (2016) Myelitis: Differences between multiple sclerosis and other aetiologies. Neurología 31: 71-75.
5. Aijaz Ali, Amir Riaz et al (2019) Assessment of clinical outcomes in patients presenting with transverse myelitis: A tertiary care experience from a developing country. Cureus 11(3): 4342.
6. Sato DK, Callegaro D, Lana-Peixoto MA, et al (2014) Distinction between MOG antibody-positive and AQP4 antibody-positive NMO spectrum disorders. Neurology 82(6): 474-481.
7. Dubey D et al (2019) Clinical, radiologic, and prognostic features of myelitis associated with myelin oligodendrocyte glycoprotein autoantibody. JAMA neurology 76(3): 301-309.
8. Barnes G et al (2002) Proposed diagnostic criteria and nosology of acute transverse myelitis. Neurology 59: 499-505.
9. Kimbrough DJ et al (2014) Predictors of recurrence following an initial episode of transverse myelitis. Neurol Neuroimmunol Neuroinflammation 1(1): 4.
10. Alvarenga MP et al (2010) The clinical course of idiopathic acute transverse myelitis in patients from Rio de Janeiro. Journal of Neurology 257(6): 992-998.
11. Gajofatto A et al (2010) Assessment of outcome predictors in first-episode acute myelitis: A retrospective study of 53 cases. Archives of Neurology 67(6): 724-730.
12. Tobin WO, Weinshenker BG et al (2014) Longitudinally extensive transverse myelitis. Current opinion in neurology 27(3): 279-289.
13. Apostolos-Pereira S et al (2013) Differential diagnosis of longitudinally extensive transverse myelitis (P02.109). Neurology 80(7): 02109.
14. Abdullah S, Wong WF, and Tan C (2017) The prevalence of anti-aquaporin 4 antibody in patients with idiopathic inflammatory demyelinating diseases presented to a Tertiary Hospital in Malaysia: Presentation and prognosis. Multiple Sclerosis International: 1-6.
15. Bulut E et al (2019) MRI predictors of recurrence and outcome after acute transverse myelitis of unidentified etiology. AJNR Am J Neuroradiol 40(8): 1427-1432.