Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh điều trị nội trú về hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2019

  • Bùi Tuấn Khoa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Thùy Linh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Bích Phượng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Thị Quế Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trịnh Thị Huyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Huế Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Sự hài lòng, người bệnh, công tác xã hội, Bệnh viện TWQĐ 108

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh (NB) nội trú về hoạt động công tác xã hội (CTXH) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: Người bệnh nội trú trả lời bằng bảng hỏi và thực hiện phỏng vấn sâu. Kết quả và kết luận: 52,7% người bệnh nội trú rất hài lòng về hoạt động hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về CTXH cho NB; 48,7% NB nội trú rất hài lòng về truyền thông, quan hệ công chúng; 47,5% NB nội trú rất hài lòng về hoạt động tổ chức sự kiện; vận động tài trợ; 48,2% NB nội trú rất hài lòng về hoạt động hỗ trợ nhân viên y tế; 43,3% NB nội trú rất hài lòng hoạt động đào tạo và bồi dưỡng; 48,6% NB nội trú rất hài lòng với hoạt động triển khai khu nhà lưu trú cho NB ngoại trú và người nhà người bệnh có nhu cầu lưu trú tại bệnh viện; 44,0% NB nội trú hài lòng với các gói dịch vụ ngoài dịch vụ khám chữa bệnh cho NB và người nhà người bệnh; 46,7% NB nội trú rất hài lòng với hoạt động triển khai việc sử dụng thẻ trong quản lý NB; người nhà người bệnh và khách thăm lưu hành trong bệnh viện.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2010), Thông tư số 34/2010/TT- BLĐTBXH ngày 8/11/2010 về việc Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH.
2. Bộ Nội vụ - Bộ Y Tế (2010), Thông tư số 08/2010/TT-BNV ngày 25/8/2010 về việc Ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức CTXH.
3. Bộ Y tế (2011), Quyết định 2514/QĐ-BYT ngày 15/7/2011 về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề CTXH trong ngành y tế giai đoạn 2011-2020.
4. Bộ Y tế (2015), Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ CTXH của Bệnh viện.
5. Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (2011) Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT/BTC – BLĐTBXH ban hành ngày 26/01/2011 của xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ – TTg ngày 25/3/2010 thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển nghề CTXH ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”.
6. Bộ Nội vụ - Bộ LĐTBXH (2015) Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT - BLĐTBXHBHV ban hành ngày 19/08/2015 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CTXH.
7. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (2017) Báo cáo công tác hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.
8. Phạm Tiến Nam và cộng sự (2017) Nhu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ CTXH cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K năm 2017. Báo cáo đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.
9. Bệnh viện Nội tiết (2015) Báo cáo kết quả Dịch vụ và chia sẻ kinh nghiệm thành lập phòng CTXH tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm phát triển phòng CTXH trong Bệnh viện và Sơ kết triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề CTXH trong ngành Y tế giai đoạn 2011-2020, Hà Nội.
10. Christine Perriam (2015) Social work is what social workers do: A study of hospital social workers’ understanding of their work and their professional identity. Bachelor of Social Work and Social Administration, University of Western Australia.