Đánh giá kiến thức của nhân viên y tế về công tác quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2020

  • Vũ Hương Giang Bệnh viện Thanh Nhàn

Main Article Content

Keywords

Chất thải rắn y tế, quản lý, kiến thức

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức của nhân viên y tế về công tác quản lý chất thải y tế để có biện pháp nâng cao nhận thức và thực hành của nhân viên y tế trong bệnh viện. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi để khảo sát kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về công tác quản lý chất thải y tế. Kết quả: Kiến thức đúng về loại chất thải y tế: Bác sĩ là 14,1%; điều dưỡng là 35,8%. Kiến thức đúng về chất thải lây nhiễm: Bác sĩ là 55,1%; điều dưỡng là 82,8%; hộ lý là 56,4% và nhân viện vệ sinh là 44,4%. Kiến thức đúng về đối tượng phân loại chất thải rắn y tế của bác sĩ là 43,6%; điều dưỡng là 80,1%. Hiểu đúng nơi phân loại chất thải rắn y tế của bác sĩ là 57,7%; điều dưỡng là 83,4%; hộ lý là 35,9% và nhân viên vệ sinh là 44,4%. Kiến thức đúng về biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn của bác sĩ là 79,5%; điều dưỡng là 93,4%. Kiến thức đúng về thao tác phòng ngừa tổn thương do vật sắc nhọn: Bác sĩ là 41,0%; điều dưỡng là 76,2%. Kiến thức đúng về biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn của bác sĩ là 79,5% và điều dưỡng là 93,4%. Kiến thức về quy trình xử lý tổn thương do vật sắc nhọn, bác sĩ có sự hiểu biết đúng là 69,2% và điều dưỡng là 78,8%. Kết luận: Kiến thức của nhân viên y tế về công tác quản lý chất thải y tế còn thấp cần phải tăng cường tập huấn, tăng cường giám sát công tác quản lý chất thải y tế của nhân viên y tế.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015.
2. Thông tư 16/2018/TT-BYT về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
3. Nguyễn Văn Hiếu (2017) Khảo sát kiến thức của nhân viên y tế về công tác quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2015. Tạp chí Y dược Lâm sàng 108, Số đặc biệt chuyên đề Kiểm soát nhiễm khuẩn, tr. 32-38.