Nhận xét đặc điểm lâm sàng của lác cơ năng có hội chứng A-V

  • Đào Thị Mai Anh Bệnh viện Mắt Trung ương
  • Nguyễn Văn Huy Bệnh viện Mắt Trung ương

Main Article Content

Keywords

Lác cơ năng có hội chứng A-V, hội chứng V, hội chứng A

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng của lác cơ năng có hội chứng A-V. Đối tượng và phương pháp: Bệnh nhân ≥ 3 tuổi, lác cơ năng có hội chứng AV, không kèm theo hội chứng khác tại mắt khám tại Bệnh viện Mắt TW từ tháng 5/2018 đến tháng 8/2019. Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Phương tiện: Bộ khám mắt, bảng đo thị lực (TL), đo khúc xạ (KX), thử kính, thị giác hai mắt (TGHM), máy soi đáy mắt. Tiêu chí đánh giá: Tuổi mắc bệnh, điều trị, điều trị trước. Xác định tỷ lệ hội chứng A/V. Đánh giá TL, KX, vận nhãn, TGHM. Đánh giá độ lác bằng diop lăng kính (PD), tính chất lác, một mắt (1M) hay hai mắt (2M). Kích cỡ hội chứng. Kết quả: Tỷ lệ hội chứng V/ hội chứng A = 3,5/1. Có 91,1% bệnh nhân lác ngang có phối hợp lác đứng. Quá hoạt cơ chéo hay gặp và 82,5% ở mức độ ≥ 2+, 65,3% có kích cỡ hội chứng mức độ nặng và rất nặng. 86,4% có độ lác ngang trên 20PD, tỷ lệ này ở lác đứng là 9,09%. 41% bệnh nhân có nhược thị và 39% không có TGHM. 72,3% mắt có tật khúc xạ. Kết luận: Hội chứng V hay gặp hơn hội chứng A. 82,5% quá hoạt cơ chéo mức ≥ 2+ và 65,3% có kích cỡ hội chứng  nặng. Đại đa số có lác đứng đi kèm với góc lác nhỏ trong khi lác ngang lớn. Tỷ lệ tật khúc xạ, nhược thị và không có TGHM cao.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Hà Huy Tài (2004) Phẫu thuật cơ chéo trong điều trị một số rối loạn vận nhãn. Luận án tiến sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Nguyễn Văn Quang (2014) Đánh giá kết quả lâu dài của phẫu thuật điều trị quá hoạt cơ chéo dưới ở trẻ em. Luận án Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
3. Ellott RL, Parks MM (1992) Comparision of inferior oblique muscle weakening by anterior tranposition or denevation-extirpation. Vis, Eye Muscle Surg 7: 205-210.
4. Cadeira JA (1995) Bilateral recession of superior obblique graded accorrding to the A pattern: Prospective study of 21 consecutive patients. Binocular vision quaterly (10): 165-174.
5. Metz HS, Schwartz L (1978) The treatment of A and V pattern by monocular surgery. The American orthoptic journal 28: 64-67.
6. Ali-Reza, Keshtcar-Jafari (2009) Treatment of A and V pattern strabismus by slanting muscle insertion Farabi Eye Hospital. Iranian J. of Ophthal 21(1): 41-46.