Kết quả điều trị nội nha của răng hàm lớn thứ nhất hàm trên có sử dụng kính hiển vi

  • Bùi Thị Thanh Tâm Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương

Main Article Content

Keywords

Răng hàm lớn thứ nhất hàm trên, kính hiển vi

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị nội nha của răng hàm lớn thứ nhất hàm trên có sử dụng kính hiển vi. Đối tượng và phương pháp: 105 răng hàm lớn thứ nhất hàm trên có chỉ định điều trị nội nha và được điều trị nội nha tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 7 năm 2019. Kết quả: Khi quan sát ống tủy ngoài gần thứ 2: 32,4% thấy ống tủy ngoài gần thứ 2 bằng mắt thường, dưới kính hiển vi phát hiện được 86,7%. Sau 1 tuần tỷ lệ đạt kết quả tốt là 84,8%, khá là 12,4%, kém là 2,9%. Sau 3 - 6 tháng tỷ lệ bệnh nhân đạt kết quả tốt là 90,6%, khá là 5,2%, kém là 4,2%. Sau 1 năm, tỷ lệ đạt kết quả tốt là 96,6%, khá là 1,1%, kém là 2,3%. Sau 2 năm, tỷ lệ đạt kết quả tốt là 97,7%; khá là 0%; kém là 2,3%. Kết luận: Sử dụng kính hiển vi giúp điều trị thuận lợi hơn và cho kết quả điều trị cao.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Phạm Thị Thu Hiền (2009) Nghiên cứu lâm sàng, thực nghiệm hệ thống ống tuỷ và điều trị nội nha răng hàm lớn thứ nhất hàm trên. Luận án Tiến sĩ y học, Trường Đại học Răng Hàm Mặt.
2. Ashkenaz PJ (1984) One-visit endodontics. Dent Clin North Am 28(4): 853-863.
3. Cunningham CJ, Senia ES (1992) A three-dimensional study of canal curvatures in the mesial roots of mandibular molars. J Endod 18(6): 294-300.
4. Iqbal A (2016) The factors responsible for endodontic treatment failure in the permanent dentitions of the patients reported to the college of dentistry, the University of Aljouf, Kingdom of Saudi Arabia. J Clin Diagn Res 10(5): 146-148.
5. Yamaki K, Tomisawa S (2001) Clinical and radiographic evaluation of endodontically treated teeth. Jpn J Conserv Dent 44: 602–609.
6. Yamamoto A, Satoh S (2000) Clinical long-term observation on endodontically treated teeth-over ten years observation. Jpn J Conserv Dent 43: 858-869.