Nhận xét về hiệu quả của hệ thống camera trong giám sát tuân thủ vệ sinh tay tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Lê Thanh Hùng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đặng Biên Cương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Đạo Tiến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Giám sát camera, vệ sinh tay, phản hồi

Tóm tắt

Mục tiêu: Thông qua hệ thống camera, xác định tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế làm việc tại đơn vị Hồi sức tích cực. Đối tượng và phương pháp: Nhân viên y tế làm việc tại Khoa Hồi sức tích cực. Mô tả cắt ngang có phân tích trên mẫu thuận tiện. Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2017. Kết quả: Tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay đo lường bằng phương pháp quan sát camera ở giai đoạn chưa có phản hồi tăng từ 41,0% lên 70,1% sau khi có phản hồi (p<0,05). Tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay khi sử dụng găng quan sát bằng camera có phản hồi là 86,6% cao hơn so với không có phản hồi là 55,6% (p<0,01). Đa số nhân viên y tế chỉ chú trọng kỹ thuật vệ sinh tay từ bước 1 đến bước 3. Từ bước 4 đến bước 6, tỷ lệ thực hiện thấp trong cả 2 phương pháp quan sát qua camera (p<0,05). Kết luận: Camera quan sát là giải pháp hỗ trợ hiệu quả nỗ lực cải thiện tuân thủ vệ sinh tay trong chăm sóc người bệnh.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đặng Thị Thu Hương, Lê Kiến Ngãi (2015) Đánh giá tác động của hệ thống giám sát qua camera trong cải thiện tuân thủ vệ sinh tay tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Y học lâm sàng, Bệnh viện TW Huế, số 27. tr 40-46.
2. Boyce JM (2011) Measuring healthcare works hand hygiene activity, current practices and emerging technologies. Infect Control Hosp Epidemiol 32: 1016-1028.
3. Diller T, Kelly JW, Blackhurst D et al (2014) Estimation of hand hygiene opportunities on an adult medical ward using 24-hour camera survellance: Validation of the HOW2 benchmark study. Am J Infect Control 42(6): 602-607.
10.1016/j. ajic.2014.02.020. PubMed PMID: 24837110.
4. Marra AR, Edomond MB (2014) New technoligies to monitor healthcare worker hand hygiene. Clin Microbiol Infect 20(10): 29-33.
doi: 10.1111/1469-0691.12458. Review. PubMed PMID: 24245809.
5. Nishimura S, Kagehira M, Kono F et al (1999) Handwashing before entering the intensive care unit: What we learned from continuous video-camera surveillance. Am J Infect Control 27(4): 367-369. PubMed PMID: 10433677.