Quy trình điều trị trầm cảm bằng kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ

  • Tô Thanh Phương Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Main Article Content

Keywords

Quy trình kích thích từ xuyên sọ, điều trị trầm cảm

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và xây dựng quy trình kích thích từ xuyên sọ điều trị trầm cảm. Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu, phân tích về hiệu quả điều trị trầm cảm bằng kích thích từ xuyên sọ trên 90 bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2019. Kết quả: Hiệu quả điều trị các rối loạn cảm xúc: Tần số 5Hz và 4500 xung chỉ có hiệu quả với trầm cảm nhẹ. Tần số 10Hz và 5400 xung có hiệu quả với trầm cảm vừa. Tần số 15Hz, 20Hz, 25Hz có hiệu quả điều trị rối loạn cảm xúc ở bệnh trầm cảm nặng. Hiệu quả điều trị các rối loạn tư duy: Tần số 15Hz có hiệu quả với biểu hiện ý định tự sát. Tần số 20Hz có hiệu quả với các hoang tưởng. Tần số 25Hz có hiệu quả với các hoang tưởng và ảo giác. Hiệu quả điều trị các rối hành vi: Tần số 10Hz, 5400x có hiệu quả với biểu hiện giảm vận động, bồn chồn, hay kêu ca. Tần số 15Hz - 8100x, tần số 20Hz - 2400x và tần số 25Hz - 1500x có hiệu quả với các biểu hiện buồn chán, ý định và hành vi tự sát. Kết luận: Tần số 5Hz, điều trị trầm cảm nhẹ. Tần số 10Hz, điều trị trầm cảm vừa. Tần số 15Hz, điều trị trầm cảm nặng không loạn thần. Tần số 20Hz và 25Hz, điều trị trầm cảm nặng có loạn thần.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Tô Thanh Phương (2016) Điều trị trầm cảm nặng có loạn thần bằng kích thích từ xuyên sọ phối hợp với thuốc an thần kinh và chống trầm cảm. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, số 4, tập 11, tr. 48-54.
2. Hartmann F (2004) Suicide et dépression, Les maladies dépressives. Médecine - Sciences - Flammarion: 56-61.
3. Leon Grunhaus, Pinhas N, Dannon MD (2002) Transcranial magnetic stimulatio. Dialogues in clinical neuroscience: 93-103.
4. Roland D, Bruno E, Pham-Scottes A (2003) Traitement des troubles pschychiatriques par la stimulation magnétque transcranienne. Psychiatrie Sciences Humaines Neurosciences: 40-43.
5. Rouillon F, Leon F (2004) L’épidémiologie, Les maladies dépressives. Médecine-Sciences-Flammarion: 354-359.
6. Moacyr AR, Marina OR (2012) Transcranial magnetic stimulation. 5, Voronin str, Ivanovo, 153032, Russia: 5-41.
7. Klein RG (2004) Les maladies dépressives chez l’adolescent, les maladies dépressives. Médecine-Sciences-Flammarion: 32-37.