Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp nhân lành tính tại Bệnh viện Quân y 105

  • Trần Hồng Đức Bệnh viện Quân y 105

Main Article Content

Keywords

Phẫu thuật nội soi bướu giáp, bướu giáp

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tính khả thi và an toàn của phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp nhân lành tính tại Bệnh viện Quân y 105. Đối tượng và phương pháp: 31 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp nhân lành tính tại Bệnh viện Quân y 105 từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 5 năm 2018. Kết quả: Trong 31 bệnh nhân đã được mổ có 4 bệnh nhân nam (12,9%), 27 nữ (81,7%), tuổi trung bình 35,94 ± 10,93 (16 - 58 tuổi). Kích thước nhân trung bình 2,45 ± 0,91cm (0,6 - 4,5cm). 11 bệnh nhân bướu ở thùy phải, 17 bệnh nhân bướu ở thùy trái, 3 bệnh nhân bướu ở eo tuyến. Thời gian phẫu thuật trung bình 86,45 ± 22,44 phút (50 - 150 phút). Lượng máu mất trung bình 13,68 ± 10,30ml (2 - 40ml). Có 1 trường hợp phải chuyển mổ mở. Không có tai biến trong mổ, không có biến chứng sau mổ. Ngày nằm viện trung bình là 6,97 ± 2,30 (3 - 15 ngày). Kết luận: Phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp là kỹ thuật an toàn, hiệu quả, có tính thẩm mỹ cao.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Phi Hùng, Trần Quốc Tuấn và Châu Phú Vĩnh (2011) Đánh giá bước đầu phẫu thuật bướu giáp nhân lành tính bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Hoàn mỹ Cửu Long. Tạp chí Phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam, Tập 1 (Số 02), tr. 16-19.
2. Trần Ngọc Lương (2011) Phẫu thuật nội soi tuyến giáp sau 8 năm thực hiện. Tạp chí Phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam, tập 1 (số 02), tr. 5-10.
3. Trịnh Minh Tranh (2013) Nghiên cứu chỉ định điều trị bướu giáp đơn nhân bằng phẫu thuật nội soi, Luận án tiến sỹ y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Anuwong A, Sasanakietkul T, Jitpratoom P et al (2018) Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA): indications, techniques and results. Surg Endosc 32(1): 456-465.
5. Chand G, Mishra SK, Kumar A et al (2017) Endoscopic thyroidectomy: Experience of breast and axillary approach. Journal of Universal Sugery 5(3),
6. Gharib H, Papini E, Valcavi R et al (2006) American association of clinical endocrinologists and associazione medici endocrinologi medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and management of thyroid nodules. Endocr Pract 12(1): 63-102.
7. Hakim Darail NA, Lee SH, Kang SW et al (2014) Gasless transaxillary endoscopic thyroidectomy: A decade on. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 24(6): 211-215.
8. Miccoli P, Bellantone R, Mourad M et al (2002) Minimally invasive video-assisted thyroidectomy: multiinstitutional experience. World J Surg 26(8): 972-975.
9. Chen J, Zheng H, Jiang L et al (2015) 122 cases of endoscopic thyroidectomies through modified chest and mammary areola approach. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi 29(7): 603-606.