Nghiên cứu mối liên quan của thuốc kháng động kinh phenobarbital đến sa sút trí tuệ trên bệnh nhân động kinh cơn lớn vô căn người trưởng thành

  • Nguyễn Văn Hướng Trường Đại học Y Hà Nội
  • Lê Thế Phi Trường Đại học Y Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Động kinh, sa sút trí tuệ, phenobarbital

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mối liên quan của thuốc phenobarbital đến sa sút trí tuệ trên bệnh nhân động kinh ở người trưởng thành. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu bằng phương pháp mô tả cắt ngang có so sánh đối chứng trên 100 bệnh nhân động kinh cơn lớn ở người trưởng thành. Các bệnh nhân được chia làm hai nhóm: Nhóm 1 là các bệnh nhân sử dụng phenobarbital tại tuyến y tế địa phương theo Chương trình Quốc gia, nhóm 2 là các bệnh nhân sử dụng thuốc kháng động kinh khác lấy tại Bệnh viện Bạch Mai. Mỗi bệnh nhân được thăm khám lâm sàng và làm các trắc nghiệm thần kinh tâm lý để đánh giá tình trạng sa sút trí tuệ. Sau đó, so sánh kết quả thu được từ hai nhóm. Kết quả: Tỷ lệ sa sút trí tuệ trên bệnh nhân dùng phenobarbital là 36% cao hơn 4,13 lần so với các nhóm thuốc kháng động kinh khác có ý nghĩa thống kê p=0,0243 (OR = 4,13, CI: 1,47 - 11,56). Sa sút trí tuệ tập trung chủ yếu trong nhóm tuổi 18 - 40 tuổi chiếm hơn 90%. Sa sút trí tuệ ở nhóm dùng phenobarbital chủ yếu tập trung ở nhóm có tuổi khởi phát dưới 6 tuổi chiếm 61,1%. Ở nhóm có tuổi khởi phát dưới 6 tuổi, tỷ lệ sa sút trí tuệ trên những bệnh nhân dùng phenobarbital cao hơn 9,036 lần nhóm dùng thuốc khác có ý nghĩa thống kê (với p=0,01, OR = 9,036, CI: 2,18 - 37,5). Nhóm bệnh nhân có thời gian mắc bệnh trên 5 năm: Ở nhóm dùng phenobarbital sa sút trí tuệ chiếm 43,8% và cao hơn 5,02 lần nhóm dùng thuốc khác có ý nghĩa thống kê p=0,002 (OR = 5,02, CI: 1,73 - 14,61). Kết luận: Sa sút trí tuệ gặp trên nhóm bệnh sử dụng phenobarbital là 36% và cao gấp 4,13 lần so với các nhóm thuốc khác. Trong đó, sa sút trí tuệ tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi khởi phát dưới 6 tuổi và ở nhóm tuổi này bệnh nhân dùng phenobarbital có tỷ lệ sa sút trí tuệ cao gấp hơn 9 lần so với nhóm thuốc kháng động kinh khác. Thời gian mắc bệnh trên 5 năm ở nhóm dùng phenobarbital có tỷ lệ sa sút trí tuệ cao gấp 5 lần so với nhóm thuốc kháng động kinh khác.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Hồ Anh Thủy (2011) Nghiên cứu một số đặc điểm về rối loạn nhận thức trên bệnh nhân động kinh ở người trưởng thành được điều trị bằng phenolbacbital. Luận văn tốt Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Donati F, Gobbi G, Campistol J et al (2007) The cognitive effects of phenytoin versus phenobarbital or valproate in newly diagnosed children with partial seizures. Seizure 16: 670-679.
3. Farwell JR, Lee YJ, Hirtz DG et al (2009) Phenobarbital for febrile seizures - effects on intelligence and on seizure recurrence. N Engl J Med, 322: 364-369.
4. American Psychiatric Association (2000) Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM- IV-TR, 4th ed, Washington.
5. Gomer B, Wagner K, Frings L et al (2007) The influence of antiepileptic drugs on cognition: A comparison of phenobarbital with topiramate. Epilepsy Behav 10: 486-494.
6. Meador KJ, Gevins A, Loring DW et al (2007) Neuropsychological and neurophysiologic effects of phenobarbital and levetiracetam. Neurology 69: 2076-2084.
7. Meador KJ, Loring DW, Moore EE et al (2005) Comparative cognitive effects of phenobarbital, phenytoin, and valproate in healthy adults. Neurology 45: 1494-1499.
8. O’Leary DS, Lovell MR, Sackellares JC et al (2009) Effects of age of onset of partial and generalized seizures on neuropsychological performance in aldults. J Nerv Ment Dis 17: 624–629.
9. Ortinski P, Meador KJ (2004) Cognitive side effects of antiepileptic drugs. Epilepsy Behav 5(1): 60-65.
10. Salinsky MC, Binder LM, Oken BS et al (2002) Effects of phenobarbital and carbamazepine on the EEG and cognition in healthy volunteers. Epilepsia 43: 482-490.