Đánh giá tính an toàn và tác dụng cải thiện vận động của thủy châm chế phẩm chứa nọc ong trên mô hình động vật gây thoái hóa cột sống

  • Lê Văn Quân Học Viện Quân y
  • Cấn Văn Mão Học Viện Quân y
  • Nguyễn Cẩm Thạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Mô hình thoái hóa cột sống, cải thiện vận động, thủy châm chế phẩm chứa nọc ong

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng cải thiện vận động của thủy châm chế phẩm chứa nọc ong trên mô hình động vật thực nghiệm gây thoái hóa cột sống. Đối tượng và phương pháp: Xét nghiệm đánh giá chức năng gan, thận và so sánh tầm vận động, khả năng vận động và khả năng phối hợp vận động trước và sau điều trị bằng thủy châm chế phẩm chứa nọc ong trên chuột gây thoái hóa cột sống. Kết quả: Xét nghiệm đánh giá chức năng gan và chức năng thận nằm trong giới hạn bình thường. Sau điều trị, góc gấp khớp háng trong đánh giá tầm vận động giảm, tốc độ vận động và quãng đường vận động tăng trong đánh giá khả năng vận động và thời gian chuột rơi xuống trên bài tập trụ quay trong đánh giá khả năng phối hợp vận động tăng có ý nghĩa thống kê so với trước điều trị. Kết luận: Nghiên cứu đã chứng minh thủy châm chế phẩm chứa nọc ong có tác dụng cải thiện vận động trên động vật thực nghiệm gây thoái hóa cột sống.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Hoy D, March L, Brooks P (2014) The global burden of low back pain: Estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis 73: 968-974.
2. Henry DA (1988) Side-effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Baillieres Clin Rheumatol 2(2): 425-54.
3. Sok Cheon Pak (2017) Chemical composition of bee venom. Bee Products - Chemical and Biological Properties: 279-285.
4. Lee KH, Yu J, Sun S and Kwon K (2015) Intravenous single dose toxicity of sweet bee venom in sprague-dawley rats. J Pharmacopuncture 18(3): 49-56.
5. Kim JS, Ahmadinia K, Li X et al (2015) Development of an experimental animal model for lower back pain by percutaneous injury-induced lumbar facet joint osteoarthritis. J Cell Physiol 230(11): 2837-2847.
6. Tatem KS, Quinn JL, Phadke A et al (2014) Behavioral and locomotor measurements using an open field activity monitoring system for skeletal muscle diseases. J Vis Exp 91: 51785.
7. Carter RJ, Morton J, Dunnett SB (2001) Motor coordination and balance in rodents. Curr Protoc Neurosci 8: 8-12.