Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến rối loạn ngôn ngữ trên bệnh nhân động kinh là người trưởng thành

  • Nguyễn Văn Hướng Trường Đại học Y Hà Nội
  • Lê Quang Cường Trường Đại học Y Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Động kinh, rối loạn ngôn ngữ

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu các yếu tố liên quan đến rối loạn ngôn ngữ trên bệnh nhân động kinh là người trưởng thành. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện trên 200 bệnh nhân động kinh là người trưởng thành. Tất cả các đối tượng nghiên cứu được đánh giá ngôn ngữ qua lâm sàng và trắc nghiệm về ngôn ngữ. Kết quả: Nhóm động kinh cục bộ phức hợp có nguy cơ rối loạn cao gấp 5,14 lần so với nhóm động kinh toàn bộ (OR = 5,14, 95% CI: 1,38 ÷ 17,8, p=0,0021). Tuổi khởi phát dưới 6 tuổi có nguy cơ rối loạn ngôn ngữ cao gấp 12 lần so với nhóm tuổi khác (với OR = 12, 95% CI: 2,835 ÷ 58,37, p=0,0001). Sử dụng phenobarbital có nguy cơ rối loạn ngôn ngữ cao hơn so với các nhóm thuốc khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Kết luận: Động kinh cục bộ phức hợp, tuổi khởi phát dưới 6 tuổi và sử dụng phenobarbital là yếu tố nguy cơ cao gây ra rối loạn ngôn ngữ bệnh nhân động kinh là người trưởng thành.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bozeat S, Gregory CA, Ralph MA et al (2000) Which neuropsychiatry and behavioral features distinguish frontal and temporal. Journal of Neurology Neurosurgery Psychiatry (69): 178-186.
2. Dodrill CB (2004) Neuropsychological effects of seizures. Epilepsy Behav 5(1): 2-24.
3. Helmstaedter C (2007) Cognitive outcome of epileptic in adults. Epilepsia 48(8): 85-90.
4. Hermann BP, Seidenberg M, Dow C et al (2006) Cognitive prognosis in chronic temporal lobe epilepsy. Ann Neurol 60(3): 80-87.
5. Jokeit H, Ebner A (1999) Long term effects of refractory temporal lobe epilepsy on cognitive abilities: A cross sectional study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 67: 44–50.
6. Sunmonu TA, Komolafe MA et al (2009) Cognitive assessment in patients with epilepsy using the Community Screening Interview for Dementia. Epilepsy & Behavior 14: 535-539.
7. World Health Organization (1993) The ICD-10 classification of mental and behavioral disorders. diagnostic criteria for research. Geneva: Switzerland: World Health Organization: 64-65.