Đối chiếu hình ảnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi trên cộng hưởng từ với mức độ đau khớp háng

  • Phùng Anh Tuấn Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi, hình liềm, đường đôi, phù tủy, gãy xương dưới sụn

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá mức độ đau theo các dấu hiệu hình ảnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi trên cộng hưởng từ. Đối tượng và phương pháp: 32 bệnh nhân (39 chỏm xương đùi) được chẩn đoán hoại tử vô khuẩn điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 trong thời gian từ tháng 3/2017 đến tháng 8/2018. Đánh giá mức độ đau bằng thang điểm NRS. So sánh đặc điểm hình ảnh trên cộng hưởng từ với mức độ đau bằng Fisher exact test. Kết quả: Các dấu hiệu hình liềm, tiêu chỏm và phù tủy liên quan tới mức độ đau. Hoại tử loại A thường đau nhẹ, hoại tử loại D thường đau nặng. Bệnh giai đoạn muộn thường đau hơn giai đoạn sớm. Kết luận: Hình ảnh cộng hưởng từ có liên quan đến mức độ đau của bệnh.


Từ khóa: Hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi, hình liềm, đường đôi, phù tủy, gãy xương dưới sụn.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lưu Thị Bình (2011) Nghiên cứu lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi ở người lớn. Luận án Tiến sĩ, Học viện Quân y.
2. Belmar CJ, Steinberg ME, Hartman-Sloan KM (2004) Does pain predict outcome in hips with osteonecrosis. Clinical or orthopeadics and related research 425: 158-162.
3. Huang GS, Chan WP, Chang YC et al (2003) MR Imaging of bone marrow edema and joint effusion in patients with osteonecrosis of the femoral head: Relationship to pain. AJR 181: 545-549.
4. Hartrick CT, Kovan JP, Shapiro S (2003) The numeric rating scale for clinical pain measurement: A ratio measure? Pain Practice 3(4): 310-316.
5. Kim YM, Oh HC, Kim HJ (2000) The pattern of bone marrow oedema on MRI. J Bone Joint Surg 82: 837-841.
6. Mitchell DG, Rao VM (1986) MRI of joint fluid in the normal and ischemic hip. AJR 146: 1215-1218.
7. Mitchell DG, Rao VM, Dalinka MK et al (1987) Femoral head avascular necrosis: Correlation of MR imaging, radiographic staging, radionuclide imaging, and clinical findings. Radiology 162: 709-715.
8. Stoica Z, Dumitrescu D, Popescu M et al (2009) Imaging of avascular necrosis of femoral. Current Health Sciences Journal 35(1): 23-27.
9. Sugano N, Atsumi T, Ohzono K et al (2002) The 2001 revised criteria for diagnosis, classification, and staging of idiopathic osteonecrosis of the femoral head. J Orthop Sci 7: 601-605.
10. Vande Berg BE, Malgbem JJ, Labaisse MA et al (1993) MR imaging of avascular necrosis and transient marrow oedema. Radio Graphics 13: 501-520.