Đặc điểm hình ảnh và giá trị chẩn đoán của 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin cao và xạ hình toàn thân với 131I âm tính

  • Bùi Quang Biểu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Ngọc Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lâm Khánh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

18F-FDG PET/CT, ung thư tuyến giáp biệt hóa, thyroglobulin cao, xạ hình toàn thân với 131I âm tính

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Tìm hiểu đặc điểm hình ảnh và giá trị chẩn đoán của 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin (Tg) cao và xạ hình toàn thân với 131I âm tính. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 109 bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật. Bệnh nhân được chụp 18F-FDG PET/CT phát hiện tổn thương tái phát, di căn. Đối chiếu kết quả PET/CT với kết quả mô bệnh học và theo dõi lâm sàng sau chụp PET/CT để xác định giá trị chẩn đoán của PET/CT. Kết quả: PET/CT phát hiện được 294 tổn thương với kích thước và SUV trung bình tương ứng là 14,0mm và 9,3g/ml. Vị trí tổn thương được phát hiện nhiều nhất là hạch cổ, trung thất, giường tuyến giáp và phổi. 78% bệnh nhân có kết quả PET/CT dương tính với tỷ lệ dương tính thật, dương tính giả, âm tính thật và âm tính giả tương ứng là 92,9%, 7,1%, 75% và 25%. PET/CT có độ nhạy, đặc hiệu, và độ chính xác trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tái phát di căn tương ứng là 92,9%, 75% và 89%. SUVmax 5,6ng/ml là ngưỡng chẩn đoán ung thư tuyến giáp tái phát, di căn phù hợp nhất. Kết luận: 18F-FDG PET/CT là phương pháp chẩn đoán hình ảnh có giá trị trong phát hiện tái phát, di căn ở BN UTTG biệt hóa sau phẫu thuật có Tg cao và xạ hình toàn thân với 131I âm tính.


Từ khóa: 18F-FDG PET/CT, ung thư tuyến giáp biệt hóa, thyroglobulin cao, xạ hình toàn thân với 131I âm tính.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Cancer Today [online] Available at: http://gco.iarc.fr/today/home [Accessed 31 December 2018].
2. Basu S, Dandekar M, Joshi A, D'Cruz A (2015) Defining a rational step-care algorithm for managing thyroid carcinoma patients with elevated thyroglobulin and negative on radioiodine scintigraphy (TENIS): Considerations and challenges towards developing an appropriate roadmap. Eur J Nucl Med Mol Imaging 42: 1167-1171.
3. Caetano R, Bastos CRG, de Olivera IAG et al (2016) Accuracy of positron emission tomography and positron emission tomography-CT in the detection of differentiated thyroid cancer recurrence with negative 131I whole-body scan results: A meta-analysis. Head Neck 38: 316-327.
4. Chung JK, So Y, Lee JS et al (1999) Value of FDG PET in papillary thyroid carcinoma with negative l3lI whole-body scan. J NucI Med 40: 986-992.
5. Vural GU, Akkas BE, Erkamak N et al (2012) Prognostic significance of FDG PET/CT on the follow-up of patients of differentiated thyroid carcinoma with negative 131I whole-body scan and elevated thyroglobulin levels correlation with clinical and histopathologic characteristics and long-term follow-up data. Clin Nucl Med 37: 953-959.
6. Kunawudhi A, Pak-art R, Keelawat S et al (2012) Detection of subcentimeter metastatic cervical lymph node by 18F-FDG PET/CT in patients with well-differentiated thyroid carcinoma and high serum thyroglobulin but negative 131I whole-body scan. Clin Nucl Med 37(6): 561-567.
7. Iagaru A, Kalinyak JE, McDougall R (2007) 18F-FDG PET/CT in the management of thyroid cancer. Clin Nucl Med 32: 690-695.
8. Na SJ, Yoo IR, O JH et al (2012) Diagnostic accuracy of 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in differentiated thyroid cancer patients with elevated thyroglobulin and negative 131I whole body scan: Evaluation by thyroglobulin level. Ann Nucl Med 26: 26-34.
9. Ozkan E, Aras G, Kucuk NO (2013) Correlation of 18F-FDG PET/CT findings with histopathological results in differentiated thyroid cancer patients who have increased thyroglobulin or antithyroglobulin antibody levels and negative 131I whole-body scan results. Clin Nucl Med 38: 326-331.
10. Ha LN, Bieu BQ, Son MH (2016) Value of dedicated head and neck 18F-FDG PET/CT protocol in detecting recurrent and metastatic lesions in post-surgical differentiated thyroid carcinoma patients with high serum thyroglobulin level and negative 131I whole-body scan. Asia Oceania J Nucl Med Biol 4(1): 12-18.
11. Stangierski A, Kaznowski J, Wolinski K et al (2016) The usefulness of fluorine-18 fluorodeoxyglucose PET in the detection of recurrence in patients with differentiated thyroid cancer with elevated thyroglobulin and negative radioiodine whole-body scan. Nucl Med Commun 37(9): 935-938.
12. Giovanella L, Trimboli P, Verburg FA et al (2013) Thyroglobulin levels and thyroglobulin doubling time independently predict a positive 18F-FDG PET/CT scan in patients with biochemical recurrence of differentiated thyroid carcinoma. Eur J Nucl Med Mol Imaging 40: 874-880.
13. Choi SJ, Jung KP, Lee SS et al (2016) Clinical usefulness of F-18 FDG PET/CT in papillary thyroid cancer with negative radioiodine scan and elevated thyroglobulin level or positive anti-thyroglobulin antibody. Nucl Med Mol Imaging 50: 130-136.