Một số đặc điểm giải phẫu nhánh tận thái dương - trán dây thần kinh mặt chi phối cơ trán ở người Việt trưởng thành

  • Phạm Ngọc Minh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đinh Viết Nghĩa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Tài Sơn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Thị Thu Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Nhánh trán, thần kinh mặt, cơ trán

Tóm tắt

 Mục tiêu: Xác định một số đặc điểm giải phẫu của nhánh tận thái dương - trán chi phối cơ trán ở người Việt trưởng thành. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành trên 12 mẫu nửa mặt (bên phải: 7; bên trái: 5) trên xác ướp người Việt trưởng thành (05 xác cả hai nửa mặt và 02 xác chỉ có nửa mặt bên phải). Giới tính: 04 nam (57,1%) và 03 nữ (42,9%). Tuổi trung bình: 73,00 ± 13,39 tuổi (52 - 88 tuổi). Phương pháp: Mô tả cắt ngang có phân tích. Kết quả và kết luận: Số nhánh tận thái dương- trán chi phối cơ trán trung bình là 4,92 ± 0,90 nhánh (4 - 7 nhánh). Đa số là 5 nhánh (50,0%), tiếp đến là 4 nhánh (33,3%). Khoảng cách từ các điểm của nhánh tận thần kinh thái dương- trán đi vào cơ trán đến đường thẳng (d) [đi qua góc mắt ngoài và điểm chân của gờ luân giao với mặt] của nhánh trán thứ nhất là 28,01 ± 3,75mm và nhánh trán thứ ba là 33,40 ± 3,62mm; đến đường thẳng (d2) [đi qua góc mắt ngoài và điểm trên bình tai, ngay bờ trên ống tai ngoài]: Nhánh trán thứ nhất là 31,83 ± 3,48mm và nhánh trán thứ ba là 37,75 ± 3,26mm.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Thanh, Lê Gia Vinh (1991) Nghiên cứu giải phẫu nhánh trán của dây thần kinh mặt (r. frontalis n. facialis). Tập san Hình thái học, Tập 1, Số 2, tr. 8-10.
2. Gosain AK, Sewall SR, Yousif NJ (1997) The temporal branch of the facial nerve: How reliably can we predict its path?. Plastic and Reconstructive Surgery 99(5): 1224-1233.
3. Ammirati M, Spallone A, Ma J et al (1993) An anatomicosurgical study of the temporal branch of the facial nerve. Neurosurgery 33(6): 1038-1044.
4. Zani R, Fadul R Jr, Da Rocha MA, Santos RA, Alves MC, Ferreira LM (2003) Facial nerve in rhytidoplasty: anatomic study of its trajectory in the overlying skin and the most common sites of injury. Annals of Plastic Surgery 51(3): 236-242.
5. Agarwal CA, Mendenhall SD, Foreman KB et al (2009) The course of the frontal branch of the facial nerve in relation to fascial planes: An anatomic study. Plastic and Reconstructive Surgery 125(2): 532-537.
6. Davies JC, Fattah A, Ravichandiran M et al (2012) Clinically relevant landmarks of the frontotemporal branch of the facial nerve: A three-dimensional study. Clin. Anat 25(7): 858-865.
7. Zhang L, Qin H, Chen W et al (2016) Frontal muscular flap suspension surgery for the treatment of blepharoptosis based on the anatomical study of the frontal muscle nerve in the third of the eyebrow. Int. J. Morphol 34(1): 197-204.
8. Farahvash MR, Yaghoobi A, Farahvash B et al (2013) The extratemporal facial nerve and its branches: Analysis of 42 hemifacial dissections in fresh Persian (Iranian) cadavers. Aesthet Surg J 33(2): 201-208.