Đánh giá kết quả điều trị răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm trên bằng kĩ thuật hàn Thermafil có sử dụng phim Cone Beam Computed Tomography

  • Trần Thị Lan Anh Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương
  • Tạ Anh Tuấn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Phim Cone Beam Computed Tomography, kĩ thuật hàn Thermafil, răng hàm

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm trên (HL1HT, HL2HT) bằng kĩ thuật hàn Thermafil có sử dụng phim Cone Beam Computed Tomography (CBCT). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp theo dõi dọc điều trị tủy 55 răng HL1HT, HL2HT của 50 bệnh nhân tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Đánh giá thời gian hàn ống tủy (OT), chiều dài OT, mật độ chất hàn OT và theo dõi kết quả điều trị sau 6 tháng, 1 năm, 2 năm trên lâm sàng và phim CBCT. Kết quả: 92,7% răng có chiều dài chất hàn đạt yêu cầu, tỷ lệ mật độ chất hàn đạt yêu cầu ở: 100% ở 1/3 chóp, 98,1% ở 1/3 giữa và 1/3 trên chân răng. Thời gian trung bình hàn OT răng HL1HT 5,25 phút, thời gian trung bình hàn OT răng HL2HT 4,27 phút. Tỷ lệ lành thương sau điều trị 6 tháng, 1 năm, 2 năm tương ứng là 85,5%, 87,3% và 89,1%. Kết luận: Hàn HTOT bằng kỹ thuật Thermafil cho kết quả kín khít theo 3 chiều, chất hàn tạo thành khối đồng nhất, không có lỗ rỗng, khít với thành ống tủy, đặc biệt ở 1/3 chóp OT. Đây là phương pháp hàn nhanh, đơn giản và hiệu quả, giúp nâng cao tỷ lệ thành công điều trị.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Johnson W et al (2016) Obturation of the cleaned and shaped root canal system. Pathways of the pulp, 11th edition: 280-322.
2. Patel S et al (2016) The Limitations of conventional radiography and adjunct imaging techniques. Cone Beam-Computed Tomography in Endodontics, Quintessence Publishing: 13-24, 79-86.
3. Castellucci A (2019) Obturation of the radicular space. Ingle’s Endodontics 7: 669-727, 715-718.
4. Samadi F, Jaiswal JN, Saha S, Garg N, Chowdhary S (2014) A comparative evaluation of efficacy of different obturation techniques used in root canal treatment of anterior teeth: An in vitro study. Int J Clin Pediatr Dent 7(1): 1-5.
5. Gencoglu N et al (2014) Effect of six obturation techniques on filling of lateral canals. Journal of Research and Practice in Dentistry: 1-7.
6. Zogheib C et al (2013) Comparative micro-computed tomographic evaluation of two carrier-based obturation systems. Clin Oral Invest 17: 1879-1883.
7. Li G et al (2014) Quality of obturation achieved by an endodontic core-carrier system with crosslinked gutta-percha carrier in single-rooted canals. Journal of Dentistry.
8. V Ng Y-L, Mann, S Rahbaran, J Lewsey, K Gulabivala (2007) Outcome of primary root canal treatment: Systematic review of the literature - Part 1. Effects of study characteristics on probability of success. International Endodontic Journal 40: 921-939.