Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh gan do rượu

  • Nguyễn Ngọc Khánh Bệnh viện Quân y 103
  • Dương Quang Huy

Main Article Content

Keywords

Suy dinh dưỡng, bệnh gan do rượu, đánh giá tổng thể chủ quan

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Khảo sát tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh gan do rượu thông qua chỉ số khối cơ thể (BMI), prealbumin máu và phương pháp đánh giá tổng thể chủ quan SGA (subjective global assessment). Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu, mô tả cắt ngang 77 bệnh nhân bệnh gan do rượu điều trị nội trú tại Khoa Nội tiêu hóa - Bệnh viện Quân y 103. Tính BMI, nồng độ prealbumin máu theo nguyên lý đo quang và đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng theo SGA. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân bệnh gan do rượu có suy dinh dưỡng theo BMI và prealbumin lần lượt là 25,9% và 46,8%, trong đó đa số là suy dinh dưỡng mức độ vừa (70,0% và 44,5%, theo thứ tự). Nguy cơ suy dinh dưỡng đánh giá theo phương pháp SGA là 66,3% với 44,2% có nguy cơ suy dinh dưỡng nhẹ - vừa và 22,1% nguy cơ suy dinh dưỡng nặng. Có mối liên quan giữa đánh giá dinh dưỡng theo phương pháp SGA với BMI và prealbumin máu ở bệnh nhân bệnh gan do rượu. Kết luận: Suy dinh dưỡng là khá phổ biến ở bệnh nhân bệnh gan do rượu và cần phối hợp nhiều phương pháp đánh giá.


Từ khóa: Suy dinh dưỡng, bệnh gan do rượu, đánh giá tổng thể chủ quan.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Detsky AS et al (1984) Evaluating the accuracy of nutritional assessment techniques applied to hospitalized patients: Methodology and comparisons. JPEN J Parenter Enteral Nutr 8(2): 153-159.
2. Chao A et al (2016) Malnutrition and nutritional support in alcoholic liver disease: A review. Curr Gastroenterol Rep 18(12): 65.
3. Marr JK et al (2017) Nutritional status and the performance of multiple bedside tools for nutrition assessment among patients waiting for liver transplantation: A Canadian experience. Clin Nutr ESPEN 17: 68-74.
4. Nunes G et al (2017) Outcome and nutritional assessment of chronic liver disease patients using anthropometry and subjective global assessment. ARQ Gastroenterol 54(3): 225-231.
5. Rossi RE et al (2015) Diagnosis and treatment of nutritional deficiencies in alcoholic liver disease: Overview of available evidence and open issues. Dig Liver Dis 47(10): 819-825.
6. Saleh MA et al (2014) Assessment of nutritional status of patients with chronic liver diseases admitted to Gastroenterology Department al-azhar University Hospital, assiut. 2011. AAMJ 12(3).
7. Singal AK et al (2018) ACG clinical guideline: Alcoholic liver disease. Am J Gastroenterol: 1-20.
8. World Health Organization expert consultation (2004) Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. Lancet 363: 157-163.