Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng phân nhóm huyết động tăng áp phổi do bệnh tim trái trước mổ ở bệnh nhân thay van hai lá đơn thuần hoặc kết hợp

  • Kiều Văn Khương Bệnh viện Quân y 103
  • Phạm Thị Hồng Thi Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam

Main Article Content

Keywords

Tăng áp phổi, huyết động

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm huyết động trước phẫu thuật giữa các phân nhóm tăng áp phổi khác nhau. Đặc điểm tác động của huyết động phổi trên chức năng thất phải. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang 67 bệnh nhân tăng áp phổi có chỉ định phẫu thuật thay van hai lá đơn thuần hoặc kết hợp từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2018 tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế. Kết quả và kết luận: Tỷ lệ tăng áp phổi đơn thuần sau mao mạch, tăng áp phổi trung gian và tăng áp phổi hỗn hợp lần lượt là: 43,2%, 28,4% và 28,4%. BMI và cân nặng giữa các phân nhóm tăng áp phổi khác biệt có ý nghĩa (p<0,05). Các thông số đánh giá áp lực (PAPs, PAPd, PAPm, TPG, DPG) và sức cản mạch máu phổi (PVR) tăng cao nhất ở nhóm tăng áp phổi hỗn hợp, tới nhóm tăng áp phổi trung gian và thấp nhất ở nhóm tăng áp phổi đơn thuần (p<0,0001), thông số huyết động hệ thống: SV và CI khác biệt có ý nghĩa giữa các phân nhóm tăng áp phổi (p<0,0001). TAPSE giữa các phân nhóm khác biệt có ý nghĩa thống kê và tỷ số TAPSE/ PAPs giảm dần từ nhóm tăng áp phổi đơn thuần tới tăng áp phổi trung gian và thấp nhất là tăng áp phổi hỗn hợp (p<0,001).


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Caravita S, Faini A, Carolino D'Araujo S et al (2018) Clinical phenotypes and outcomes of pulmonary hypertension due to left heart disease: Role of the pre-capillary component. PLoS One 13(6): 1-16.
2. Dixon DD, Trivedi A, Shah SJ (2016) Combined post- and pre-capillary pulmonary hypertension in heart failure with preserved ejection fraction. Heart Fail Rev 21(3): 285-297.
3. Naeije R, Gerges M, Vachiery JL et al (2017) Hemodynamic phenotyping of pulmonary hypertension in left heart failure. Circ Heart Fail 10(9): 1-10.
4. Palazzini M, Dardi F, Manes A et al (2018) Pulmonary hypertension due to left heart disease: Analysis of survival according to the haemodynamic classification of the 2015 ESC/ERS guidelines and insights for future changes. Eur J Heart Fail 20(2): 248-255.
5. Mario Gerges, Christian Gerges, Anna-Maria Pistritto et al (2015) Pulmonary hypertension in heart failure: epidemiology, right ventricular function and survival. The American Thoracic Society: 1-50.
6. Drazner MH, Velez-Martinez M, Ayers CR et al (2013) Relationship of right- to left-sided ventricular filling pressures in advanced heart failure: insights from the ESCAPE trial. Circ Heart Fail 6(2): 264-270.