Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi trên cộng hưởng từ

  • Phùng Anh Tuấn Bệnh viện Quân y 103
  • Vũ Yên Khánh Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi, hình liềm, đường đôi, phù tủy, gãy xương dưới sụn

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả các đặc điểm hình ảnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi trên cộng hưởng từ. Đối tượng và phương pháp: 32 bệnh nhân (39 chỏm xương đùi) được chẩn đoán hoại tử vô khuẩn điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 trong thời gian từ tháng 3/2017 đến tháng 8/2018. Tính tỷ lệ các dấu hiệu, so sánh mức độ nặng 2 bên bằng Fisher exact test. Kết quả: Dấu hiệu đường đôi 92,3%, dấu hiệu hình liềm 30,8%, phù tủy 71,8%. Hoại tử mỡ 28,3%, hoại tử máu 15,2%, hoại tử dịch 23,9%, hoại tử xơ 32,6%. Giai đoạn II: 41%, giai đoạn III: 43,6% và giai đoạn IV: 15,4%. Kết luận: Hình ảnh cộng hưởng từ cho đánh giá chi tiết các tổn thương hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lưu Thị Bình (2011) Nghiên cứu lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi ở người lớn. Luận án tiến sĩ, Học viện Quân y.
2. Stoica Z, Dumitrescu D, Popescu M et al (2009) Imaging of avascular necrosis of femoral. Current Health Sciences Journal 35(1): 23-27.
3. Sugano N, Atsumi T, Ohzono K et al (2002) The 2001 revised criteria for diagnosis, classification, and staging of idiopathic osteonecrosis of the femoral head. J Orthop Sci 7: 601-605.
4. Mitchell DG, Rao VM (1986) MRI of joint fluid in the normal and ischemic hip. AJR 146: 1215-1218.
5. Mitchell DG, Rao VM, Dalinka MK et al (1987) Femoral head avascular necrosis: Correlation of MR imaging, radiographic staging, radionuclide imaging, and clinical findings. Radiology 162: 709-715.
6. Vande Berg BE, Malgbem JJ, Labaisse MA et al (1993) MR imaging of avascular necrosis and transient marrow oedema. Radio Graphics 13: 501-520.
7. Choi HR, Steinberg ME, E YC (2015) Osteonecrosis of the femoral head: Diagnosis and classification systems. Current reviews in musculoskeletal medicine 8(3): 210-220
8. Stevens K, Tao, Lee SU et al (2003) Subchondral fractures in osteonecrosis of the femoral head: Comparison of radiography, CT and MR Imaging. AJR 180: 363-368.
9. Kim YM, Oh HC, Kim HJ (2000) The pattern of bone marrow oedema on MRI. J Bone Joint Surg 82: 837-841.
10. Huang GS, Chan WP, Chang YC et al (2003) MR Imaging of bone marrow edema and joint effusion in patients with osteonecrosis of the femoral head: Relationship to pain. AJR 181: 545-549.