Đánh giá sự biến đổi chiều dày lớp sợi thần kinh quanh gai của bệnh glôcôm bằng chụp cắt lớp cố kết quang học

  • Vũ Anh Tuấn Trường Đại học Y Hà Nội
  • Phí Thùy Linh Trường Đại học Y Hà Nội
  • Đỗ Việt Dũng Trường Đại học Y Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Tiến triển glôcôm, lớp sợi thần kinh quanh gai, OCT

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi chiều dày lớp sợi thần kinh võng mạc của bệnh glôcôm đã được điều trị nhãn áp ổn định bằng chụp cắt lớp cố kết quang học (Optical Coherence Tomography: OCT) lớp sợi thần kinh quanh gai thị. Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu mô tả theo dõi dọc theo thời gian. Đối tượng là các bệnh nhân glôcôm nguyên phát có nhãn áp ổn định được theo dõi và điều trị tại Khoa Glôcôm - Bệnh viện Mắt Trung ương trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2017. Kết quả: 51/77 mắt glôcôm biến đổi về lớp sợi thần kinh quanh gai trên OCT chiếm tỷ lệ 66,2%. 26/77 mắt glôcôm không biến đổi (33,8%). Chiều dày lớp sợi trung bình của nhóm nghiên cứu giảm dần qua các thời điểm theo dõi, đặc biệt là ở thời điểm 9 và 12 tháng (p<0,05). Chiều dày lớp sợi trung bình của góc phần tư phía trên và phía dưới thể hiện sự thay đổi rõ nhất. Kết luận: Chụp OCT cho phép phát hiện sớm những thay đổi của lớp sợi thần kinh quanh gai trên bệnh nhân glôcôm.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Naka M, Kanamori A, Tatsumi Y et al (2009) Comparison of mean deviation with AGIS and CIGTS scores in association with structural parameters in glaucomatous eyes. J Glaucoma 18(5): 379-384.
2. W essel JM, Horn FK, Tornow RP et al (2013) Longitudinal analysis of progression in glaucoma using spectral-domain optical coherence tomography. Invest Ophthalmol Vis Sci 54(5): 3613-3620.
3. Hwa Na J, Rim Sung K, Rak Lee J et al (2013) Detection of glaucomatous progression by spectral-domain optical coherence tomography. Ophthalmology 120: 1388-1395.
4. Leung CK, Cheung CY, Weinreb RN et al (2010) Evaluation of retinal nerve fiber layer progression in glaucoma: A study on optical coherence tomography guided progression analysis. Invest Ophthalmol Vis Sci 51(1): 217-222.
5. Kim Tae-Woo, Eun Ji Lee, Ki Ho Park, Mincheol Seong et al (2009) Ability of stratus OCT to detect progressive retinal nerve fiber layer atrophy in glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 50: 662-668.
6. Abe RY, Gracitelli CP, Medeiros FA (2015) The use of spectral-domain optical coherence tomography to detect glaucoma progression. The Open Ophthalmology Journal 9(1): 78-88.
7. Medeiros FA, Zangwill LM, Alencar LM, Bowd C et al (2009) Detection of glaucoma progression with stratus OCT retinal nerve fiber layer, optic nerve head, and macular thickness measurements. Invest Ophthalmol Vis Sci 50: 5741-5748.