Thực trạng nhận thức về an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2020

  • Nguyễn Bích Phượng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Bùi Tuấn Khoa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Thùy Linh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Tạ Việt Khôi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trịnh Thị Huyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Thị Quế Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

An toàn người bệnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Khảo sát nhận thức về an toàn người bệnh (ATNB) của nhân viên y tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang bằng phiếu khảo sát dựa theo bộ câu hỏi khảo sát ATNB của Cơ quan Chất lượng và Nghiên cứu Sức khỏe Hoa Kỳ (AHRQ) và theo thang Liker với 661 nhân viên y tế tại Bệnh viện TWQĐ 108 năm 2020. Kết quả: 43,4% nhân viên đánh giá mức độ ATNB tại bệnh viện ở mức tốt/rất tốt, 54% ở mức chấp nhận được và chỉ có 2,6% ở mức độ trung bình; điểm trung bình theo thang Liker là 3,47. Trong các thành phần liên quan đến ATNB: Làm việc theo đội nhóm được đánh giá là tích cực nhất (94,3%) với điểm trung bình 4,2; nhân sự là thành phần được đánh giá thấp nhất (60,1%) với điểm trung bình 3,6. Kết luận: ATNB tại Bệnh viện TWQĐ 108 năm 2020 đạt mức tương đối tốt. Cần quan tâm đến vấn đề nhân sự hơn nữa để đảm bảo tốt ATNB.


Từ khóa: An toàn người bệnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2018) Thông tư 43/2018/TT-BYT về Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
2. Trần Nguyễn Như Anh (2015) Nghiên cứu văn hóa an toàn người bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ. Luận án thạc sĩ.
3. Tăng Chí Thượng (2012) Khảo sát văn hóa an toàn người bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2012. Y học Thành phố Hồ Chí Minh Tập 14, Số 8, tr. 8.
4. Lê Thanh Hải (2019) Thực trạng văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa năm 2019. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, Tập 3, Số 2.
5. Baker DP et al (2005) Medical teamwork and patient safety: The evidence-based relation. Literature review: 050053.
6. Kohn LT, Johnson N, Lee RB (1995) Beyond aviation human factors UK. Ashgate Publishing Ltd.
7. World Health Organization Executive Board 109th session, provisional agenda item 3.4. (2001).
8. Tổ Chức Y tế Thế giới (2018) 10 vấn đề ưu tiên về an toàn người bệnh trên toàn cầu. http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/quan-ly-chat-luong-kham-chua-nbenh/10-van-de-uu-tien-ve-an-toan-nguoi-benh-tren-toan-cau-cmobile8-5739.aspx.
9. https://www.ahrq.gov/sites/default/files/ wysiwyg/sops/quality-patient-safety/patientsafetyculture/hospitalscanform.pdf.