Khảo sát tế bào lympho T CD3, CD4, CD8 trong máu ngoại vi của bệnh nhân ghép thận

  • Đỗ Thị Mai Dung Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
  • Hà Phan Hải An Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
  • Lê Văn Đông Học viện Quân y

Main Article Content

Keywords

Lympho T, ghép thận

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Trong việc lựa chọn để đánh giá tác động của micophenolic acid (MPA), chúng tôi xác định sự thay đổi của tế bào lympho T trong máu ngoại vi trên bệnh nhân ghép thận. Đối tượng và phương pháp: Chúng tôi đếm số lượng tế bào lympho T CD3, CD4, CD8 trong máu ngoại vi của nhóm 30 người khỏe mạnh và 35 bệnh nhân ghép thận tại thời điểm trước ghép 1 ngày và sau ghép 10 ngày; bằng kít miễn dịch huỳnh quang trực tiếp của BectonDickinson. Kết quả: Số lượng tế bào lympho T CD3, CD4, CD8 trong máu ngoại vi của bệnh nhân trước ghép thấp hơn so với nhóm chứng (TCD3 là 1690,31 ± 503,45 so với 2280,73 ± 522,48; TCD4 là 549,51 ± 211,72 so với 766,37 ± 341,72 và CD8 là 1134,37 ± 431,07 so với 1523,4 ± 349,23 với p=0,000, 0,001, 0,0002), sau ghép 10/35 bệnh nhân giảm và 22/35 bệnh nhân tăng số lượng tế bào TCD4 với p=0,036. Kết luận: Đếm số lượng tế bào lympho T CD3, CD4, CD8 trong máu ngoại vi nên được thực hiện ở nhiều thời điểm sau ghép để đưa ra các dự đoán sớm trong quá trình theo dõi điều trị sau ghép.


              Từ khóa: Lympho T, ghép thận.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Thảo (2016) Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ của một số cytokine và tiểu quần thể tế bào lympho trước, sau điều trị bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Luận án Tiến sĩ Y học Miễn dịch dị ứng, Đại Học Y Hà Nội.
2. Phan Thị Bích Liên (2005) Nghiên cứu số lượng lympho T: CD4, CD8, CD3 ở người bình thường và sự biến đổi của chúng ở bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Luận án Tiến sĩ Y học Miễn dịch, Học viện Quân y.
3. Borges A et al (2011) Apoptosis of peripheral CD4 T-lymphocytes in end-stage renal disease patients under hemodialysis and rhEPO therapies. PubMed 33: 138-143.
4. Flechner SM, Modlin CS, Serrano DP et al (1996) Determinants of chronic renal allograft rejection in cyclosporine-treated recipients. Transplantation 62: 1235-1241.
5. Bravo Soto JA et al (2003) Effect of Mycophenolate Mofetil regimen on peripheral blood lymphocyte subsets in kidney transplant recipients. Transplantation proc 35: 1355-1359.
6. Katarzyna A et al (2011) Hemodialysis affects phenotype and proliferation of CD4- positive lymphocytes. Journal of clinical immunology 32: 189-200.
7. Mahboob Lessan-Pezeshki et al (2005) Prediction of rejection in renal transplantation by immune parameters. Inranian journal of immunology 2 87-90.
8. Mathieu P et al (2000) Effect of mycophenolate mofeltil in heart transplantation. Canadian journal surgery 43: 202-206.
9. Pawinski T, Durlik M, Szlaska I (2006) Comparision of mycophenolic acid phamakokinetic parameters in kidney transplant patients within the first 3 months post-transplant. J Clin Pharm Ther 31(1): 27-34.
10. Ron Shapiro et al (2001) An analysis of early renal transplant protocol biopsies - the high incidence of subclinical tubulitis. American journal of transplantation 1: 47-50.
11. Sadeghi M, Daniel V, Weimer R et al (2003) Pre-transplant Th2 cytokine patterns are associated with early acute rejection in renal transplant receipients. Clinical Transplant 17: 151-157.
12. Tejani A, Sullivan EK (2000). The impact of acute rejection: A report of the north american pediatric renal transplant cooperative study. Pediatr Transplant 4: 107-111.
13. Tetta C et al (1990) Production of cytokines in hemodialysis. PubMed 8: 337-346.
14. Weimer R, Zipperle S, Daniel V et al (1996) Pretransplant CD4 helper function and interleukin 10 response predict risk of acute kidney graft rejection. Transplantation 62: 1606-1614.