Nghiên cứu các microRNA huyết tương với vai trò là dấu ấn sinh học tiềm năng trong chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết

  • Trần Thị Liên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Ngô Tất Trung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Vũ Viết Sáng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Hữu Song Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Nhiễm khuẩn huyết, microRNA 146-3p, microRNA 147b, microRNA-155, microRNA 223

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Xác định vai trò của 4 microRNA (microRNA-146-3p, microRNA-147b, microRNA-155 và microR NA-223) trong chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết. Đối tượng và phương pháp: 71 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết (NKH) điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong thời gian 11/2014 đến tháng 7/2017; nhóm chứng gồm 31 bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue (DHF) và 32 người khỏe mạnh. Mức độ biểu hiện tương đối trong huyết tương của 4 miRNA so với nội chuẩn microRNA-16 được đánh giá bằng phương pháp khuếch đại chuỗi gen định lượng theo thời gian thực realtime-qPCR. Kết quả và kết luận: Mức độ biểu hiện của microRNA-146-3p, microRNA-147b, microRNA-155 và microRNA-223 ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm người khỏe mạnh và nhóm bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue (p<0,05). MicroRNA-146-3p và microRNA-147b (AUC: 0,899) có khả năng phân biệt tốt giữa nhiễm khuẩn huyết và người khỏe mạnh và sốt xuất huyết Dengue với diện tích dưới đường cong lần lượt là 0,87 & 0,77 (p<0,01) với microRNA-146-3p và 0,90 & 0,78 (p<0,01) với microRNA-147b.


Từ khóa: Nhiễm khuẩn huyết, microRNA 146-3p, microRNA 147b, microRNA-155, microRNA 223.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Vincent JL, Schmit DK (2011) Biomarkers in the critically ill patient: C-reactive protein. Crit Care Clin 27(2): 10.
2. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A et al (2013) Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012. Crit Care Med 41(2): 580-637.
3. Kingsley SMK and Bhat BV (2017) Role of microRNAs in sepsis. Inflamm Res 66(7): 553-569.
4. Singer M et al (2016) The Third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). Jama 315(8): 801-10.
5. Wang HJ et al (2012) Four serum microRNAs identified as diagnostic biomarkers of sepsis. J Trauma Acute Care Surg 73(4): 850-854.
6. Schwarzenbach H et al (2014) Clinical relevance of circulating cell-free microRNAs in cancer. Nat Rev Clin Oncol 11(3): 145-156.
7. Wang JF (2010) Serum miR-146a and miR-223 as potential new biomarkers for sepsis. Biochemical and Biophysical Research Communications: 394.
8. Quinn EM et al (2013) MicroRNA-146a is upregulated by and negatively regulates TLR2 signaling. PLoS One 8(4): 62232.
9. Liu G et al (2009) miR-147, a microRNA that is induced upon Toll-like receptor stimulation, regulates murine macrophage inflammatory responses. Proc Natl Acad Sci USA 106(37): 15819-15824.