Tạo hình phục hồi mỏm cụt ngón tay cái không còn ô mô cái bằng chuyển ngón chân cái thu nhỏ

  • Nguyễn Việt Tân Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Văn Đoàn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Ngô Thái Hưng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Việt Nam Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Viết Ngọc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Chuyển ngón chân phục hồi ngón tay cái, chuyển ngón chân cái thu nhỏ

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình phục hồi mỏm cụt ngón tay cái không còn ô mô cái bằng chuyển ngón chân cái thu nhỏ và ảnh hưởng tại nơi lấy ngón. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu. 13 bệnh nhân (11 nam, 2 nữ), tuổi trung bình là 28,3 bị cụt ngón tay cái kèm theo mất ô mô cái đã được phẫu thuật tái tạo bằng chuyển ngón chân cái thu nhỏ từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 11 năm 2018. Thời gian theo dõi trung bình là: 3 năm 5 tháng (từ 12 đến 78 tháng). Kết quả: Tỷ lệ sống 13/13. 1 trường hợp có biến chứng nhiễm trùng mối nối gân gấp. Kết quả xa: 2/13 trường hợp không đạt được chức năng đối chiếu cơ bản của bàn tay do sai lệch của vị trí ngón chuyển và cần có phẫu thuật chỉnh sửa tiếp theo. 11/13 trường hợp đạt được chức năng đối chiếu cơ bản của bàn tay. Trong 11 trường hợp phục hồi được chức năng đối chiếu cơ bản của bàn tay, 8/11 trường hợp có lực nắm > 50% so với bên lành, 8/11 trường hợp có lực nhón > 30% so với bên lành, điểm đối chiếu theo Kapandji đạt được từ 4 - 9. Điểm trung bình chức năng bàn tay theo Michigan là: 74,7/100, điểm trung bình suy giảm chức năng chi trên là: 17,1/100. Điểm trung bình phân biệt cảm giác 2 điểm tĩnh là 14mm. 2/13 trường hợp bị biến dạng quá ưỡn khớp bàn ngón. Tại bàn chân: Phẫu thuật gây ảnh hưởng đến sự thăng bằng của chân lấy ngón. Tuy nhiên khi đi giày dép, các hoạt động trong sinh hoạt như đứng, đi, chạy, nhảy gần như không bị ảnh hưởng. 2/13 trường hợp có sự xuất hiện của chai chân mới tại mặt gan chỏm xương bàn II, III; 4/13 trường hợp có biến chứng vẹo ngón chân thứ II vào trong. Điểm trung bình chức năng cổ bàn chân sau phẫu thuật là: 91,6/100. Kết luận: Phẫu thuật tạo hình phục hồi mỏm cụt ngón tay cái không còn ô mô cái bằng chuyển ngón chân cái thu nhỏ là an toàn và cho kết quả phục hồi tốt. Di chứng tại bàn chân lấy ngón không ảnh hưởng nhiều đến chức năng sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Ki SH (2019) Non-microsurgical reconstruction. In Woo S.H. (Ed). The thumb - A guide to surgical management. Springer Nature Singapore Pte Ltd: Singapore: 321-330.
2. Sabapathy SR, Venkatramani H, Bhardwaj P (2013) Reconstruction of the thumb amputation at the carpometacarpal joint level by groin flap and second toe transfer. Injury 44(3): 370-375.
3. Lin CH, Mardini S, Lin YT, Lin Cheng H, Chen CT, Wei FC (2008) Osteoplastic thumb ray restoration with or withourt secondary toe transfer for reconstruction of opposable basic hand function. Plast Reconstr Surg 121(4): 1288-1297.
4. Adani R, Woo SH (2017) Microsurgical thumb repair and reconstruction. J Hand Surg Eur 42(8): 771-788.
5. Roger de Oña I, Garcia Villanueva A, Studer de Oya A (2018) An alternative thumb reconstruction by double microsurgical transfer from the great and second toe for a carpometacarpal amputation. J Hand Surg Am 43(10): 955.e1-955.e9.
6. Tsai TM, D'Agostino L, Fang YS, Tien H (2009) Compound flap from the great toe and vascularized joints from the second toe for posttraumatic thumb reconstruction at the level of the proximal metacarpal bone. Microsurgery 29(3): 178-183.
7. Wei FC, Chen HC, Chuang CC, Noordhoff MS (1988) Reconstruction of the thumb with a trimmed-toe transfer technique. Plat Reconstr Surg 82(3):506-15.
8. Kapandji A (1986) Clinical test of apposition and counter-apposition of the thumb. Ann Chir Main 5(1): 67-73.
9. Chung KC, Pillsbury MS, Walters MR, Hayward RA (1998) Reliability and validity testing of the Michigan Hand Outcomes Questionnaire. J Hand Surgery 23(4): 575-587.
10. Beaton DE, Wright JG, Katz JN (2005) Upper Extremity Collaborative Group. Development of the quickDASH: Comparison of three item-reduction approaches. J Bone Joint Surg Am 87(5): 1038-1046.
11. Rosen B, Lundborg G (2000) A model instrument for the documentation of outcome after nerve repair. J Hand Surg Am 25(3): 535-543.
12. Beyaert C, Henry S, Dautel G, Martinet N, Beltramo F, Lascombes P, Andre JM (2003) Effect on balance and gait secondary to removal of the second toe for digital reconstruction: 5 year follow-up. J Pediatr Orthop 23(1): 60-64.
13. Martin RL, Burdett RG, Irrgang JJ (1999) Development of the Foot and Ankle Disability Index (FADI). J Orthop Sports Phys Ther 29: 32-33.
14. Michon J, Merle M, Bouchon Y, Foucher G (1985) Thumb reconstruction pollicisation or toe-to-hand transfers. Acomparative study of functional results. Ann Chir Main 4(2): 98-110.
15. Tan JSW, Tu YD (2013) Comparative study of outcomes between pollicization and microsurgery second toe-metatarsal bone transfer for congenital radial deficiency with hypoplastic thumb. J Reconstr Microsurg 29(9): 587-592.
16. Del Piñal F, Garcia-Bernal FJ, Delgado J, Regalado J, Sanmartin M, Garcia-Fernan-dez D (2005) Overcoming soft-tissue deficiency in toe-to-hand transfer using a dorsalis pedis fasciocutaneous toe free flap: Surgical technique. J Han Surg 30(1): 111-119.
17. Wei FC, Chen HC, Chuang CC, Chen SHT (1994) Microsurgical thumb reconstruction with toe transfer: Selection of various techniques. Plast reconstr surg 93(2): 345-351.
18. Woo SH (2019) Microsurgical reconstruction. In Woo SH (Ed). The Thumb - A guide to surgical management. Springer Nature Singapore Pte Ltd: Singapore: 331-366.
19. Buncke GM, Buncke HJ, Lee CL (2007) Great toe – to - thumb microvascular transplantation after traumatic amputation. Hand Clin 23(1): 105-115.