Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và nồng độ apolipoprotein huyết tương bệnh nhân nhồi máu não do vữa xơ động mạch

  • Nguyễn Cẩm Thạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Hoàng Ngọc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Văn Tuyến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đinh Thị Hải Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Nhồi máu não, nồng độ apoA-I, apoB, tỷ số apoB/apoA-I

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá một số đặc điểm lâm sàng và sự thay đổi nồng độ apolipoprotein A-I huyết tương, apolipoprotein B huyết tương, tỷ số apolipoprotein B/apolipoprotein A-I của bệnh nhân nhồi máu não do vữa xơ động mạch. Đối tượng và phương pháp: 248 bệnh nhân nhồi máu não được khám, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2019. Các bệnh nhân được khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm apoA-I, apoB, tỷ số apoB/apoA-I khi vào viện. Kết quả: Tuổi bệnh nhân nhồi máu não do vữa xơ động mạch: 63,75 ± 12,64, nam giới: 80,82%. Sức cơ tay, sức cơ chân của nhóm nhồi máu não do vữa xơ động mạch (2,04 ± 1,65, 3,05 ± 1,49) thấp hơn của nhóm nhồi máu não do nguyên nhân khác (2,21 ± 1,64, 3,16 ± 1,36) với p<0,01. Điểm Glasgow khi nhập viện của nhóm nhồi máu não do vữa xơ động mạch (13 ± 2,6) thấp hơn nhóm nhồi máu não nguyên nhân khác (14,8 ± 0,6) với p<0,01. NIHSS khi nhập viện của nhóm nhồi máu não do vữa xơ động mạch 12,95 ± 8,51 cao hơn nhóm nhồi máu não nguyên nhân khác 6,14 ± 4,63 với p<0,01. Nồng độ apoA-I huyết tương nhóm nhồi máu não nguyên nhân khác (1,51 ± 0,286g/l) cao hơn nhóm nhồi máu não do vữa xơ động mạch (1,28 ± 0,23g/l) với p<0,05. Nồng độ apoB huyết tương nhóm nhồi máu não do vữa xơ động mạch (1,31 ± 0,29g/l) cao hơn nhóm nhồi máu não nguyên nhân khác (1,03 ± 0,27g/l) với p<0,05. Tỷ số apoB/apoA-I nhóm nhồi máu não do vữa xơ động mạch (1,06 ± 0,34) cao hơn nhóm nhồi máu não nguyên nhân khác (0,7 ± 0,23) với p<0,05. Kết luận: Một số đặc điểm lâm sàng (liệt, rối loạn ý thức, mức độ đột quỵ) của bệnh nhân nhồi máu não do vữa xơ động mạch nặng hơn bệnh nhân nhồi máu não nguyên nhân khác. Có sự thay đổi nồng độ apoA-I huyết tương, apoB huyết tương và tỷ số apoB/apoB-I của bệnh nhân nhồi máu não do vữa xơ động mạch.


Từ khóa: Nhồi máu não, nồng độ apoA-I, apoB, tỷ số apoB/apoA-I.


Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đỗ Thị Khánh Hỷ (2008) Nghiên cứu Apolipoprotein A1 và Apolipoprotein B huyết thanh ở bệnh nhân cao tuổi bị tai biến mạch máu não. Tạp chí Nghiên cứu Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, 56(4), tr. 75-79.
2. Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Hồng Quân (2012) Đánh giá hiệu quả công tác chăm sóc bệnh nhân đột quỵ chảy máu não cấp tại Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện TWQĐ 108. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, tập 7 số đặc biệt, 10/2012, tr. 271-279.
3. Nguyễn Hoàng Ngọc (2012) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, yếu tố nguy cơ và tiên lượng hậu quả chức năng các bệnh nhân nhồi máu não cấp. Tạp chí Y dược lâm sàng 108, tập 7- số đặc biệt tháng 10/2012, tr. 208-216.
4. Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Hoàng Ngọc, Nguyễn Hồng Quân, Đỗ Mai Huyền, Lê Đình Toàn, Nguyễn Văn Tuyến, Đinh Thị Hải Hà (2010) Đánh giá hiệu quả điều trị 1162 bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não tại Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tạp chí Y dược Lâm sàng 108, tập 5 - Số đặc biệt tháng 10/2010, tr. 13-24.
5. Béjot Y, Bailly H, Durier J, & Giroud M (2016) Epidemiology of stroke in Europe and trends for the 21st century. La Presse Médicale 45(12): 391-398.
6. Coupland AP, Thapar A, Qureshi MI, Jenkins H & Davies AH (2017) The definition of stroke. Journal of the Royal Society of Medicine 110(1): 9-12.
7. Eka Rhestifujiayani, Emil Huriani, Muharriza. (2015) Comparison of muscle strength in stroke patients between the given and not given range of motion exercise. Nurse Media Journal of Nursing 5(2): 88-100.
8. Harold P, Adams Jr, Birgitte H Bendixen Jaap Kappelle L, Jose Biller, Betsy B. Love, David Lee Gordon, E. Eugene Marsh III, and TOAST Investigators (1993) Classification of Subtype of acute ischemic stroke definitions for use in a multicenter clinical trial. Stroke 24(1): 35-41.
9. Holme I, Aastveit AH, Hammar N, Jungner I, Walldius G (2009) Relationships between lipoprotein components and risk of ischaemic and haemorrhagic stroke in the Apolipoprotein MOrtality RISk study (AMORIS). J Intern Med 265: 275-287.
10. Kim SH, Lee JY, Park SH, Jang HC, Lim EJ, Chang SJ, & Lee SS (2013) Plasma B-type natriuretic peptide level in patients with acute cerebral infarction according to infarction subtype and infarction volume. International Journal of Medical Sciences 10(1): 103-109.
11. Moustafa RR, Moneim AA, Salem HH, Shalash AS, & Azmy HA (2012) Intracranial steno-occlusive arterial disease and its associations in egyptian ischemic stroke patients. Stroke 44(2): 538-541.
12. Scott W, Roger B, Mary SR, Lawrence M, Steven S, and Gray Ellrodt A (1990) The principle of parsimony: Glasgow coma scale score predicts mortality as wellas the APACHE II Score for Stroke Patients. Stroke Severity-of-Illn 21(9): 1280-1282.
13. ShilpaSree AS, Savitri S, JayapraKaSh M, Kiran K (2013) A study of serum apolipoprotein A1, apolipoprotein B and lipid profile in stroke. Journal of clinical and diagnostic research: 1303-1306.
14. Walldius G, Junger I (2006) The apoB/apoA-I ratio: a strong, new risk factor for cardiovascular disease and a target for lipid-lowering therapy - a review of the evidence. Journal of Internal Medicine 259(5): 493-519.
15. Zahra-Sadat H, Hamid P Mahmoodreza G (2019) The effect of early passive range of motion exercise on motor function of people with stroke: A randomized controlled trial. Journal of Caring Sciences 8(1): 39-44.