Xác định giai đoạn bệnh glôcôm thông qua chỉ số thị trường

  • Bùi Thị Vân Anh Bệnh viện Mắt Trung ương
  • Hoàng Thanh Tùng Trường Đại học Y Hà Nội

Main Article Content

Keywords

mGSS, VFI

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định ngưỡng giá trị của chỉ số thị trường VFI (Visual Field Index) trong phân loại theo dấu hiệu glôcôm cải tiến mGSS (modified glaucoma symptom scale) trên người Việt Nam. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 55 bệnh nhân (90 mắt) đến khám và điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 9/2016 đến tháng 9/2017. Kết quả: 38% các đối tượng tham gia nghiên cứu thuộc lứa tuổi trung niên và chủ yếu là nữ với số lượng chiếm trên 50%. Trong 90 mắt được khám trên 55 bệnh nhân, các chỉ số trung bình của thị trường lần lượt là MD -11,49dB, PSD 5,85dB, VFI 74,2%. Ngưỡng VFI phân biệt giữa các giai đoạn của nghiên cứu về can thiệp phẫu thuật trên bệnh nhân glôcôm tiến triển (Advanced Glaucoma Intervention Study - AGIS) là 74,5% (giai đoạn 1 & 2), 86,5% (giai đoạn 2 & 3), 46% (giai đoạn 3 & 4), 27,5% (giai đoạn 4 & 5). Kết luận: Ngưỡng VFI trong quần thể nghiên cứu là: VFI ≥ 95% (giai đoạn 1), 87% ≤ VFI ≤ 94% (giai đoạn 2), 46% ≤ VFI ≤ 86% (giai đoạn 3), 28% ≤ VFI < 46% (giai đoạn 4), VFI ≤ 27% (giai đoạn 5).

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Hirasawa K, Shoji N, Morita T, Shimizu K (2013) A modified glaucoma staging system based on visual field index. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 251: 2747-2752.
2. Chung HJ, Choi JH, Lee YC, Kim SY (2016) Effect of cataract opacity type and glaucoma severity on visual field index. Optom Vis Sci 93: 575-578.
3. Heo DW, Kim KN, Lee MW, Lee SB, Kim CS (2017) Properties of pattern standard deviation in open-angle glaucoma patients with hemi-optic neuropathy and bi-optic neuropathy. PLoS One. 12: 0171960.
4. Rao HL, Senthil S, Choudhari NS, Mandal AK, Garudadri CS (2013) Behavior of visual field index in advanced glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 54: 307-312.
5. Vessani RM, Jr RS (2009) University of São Paulo glaucoma visual field staging system (USP-GVFSS): A new way to stage visual field in glaucoma. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 50: 5287-5287.