Nghiên cứu sử dụng áp 5-fluorouracil lên nắp củng mạc trong phẫu thuật lỗ dò điều trị glôcôm người trẻ và glôcôm tái phát

  • Bùi Thị Vân Anh Bệnh viện Mắt Trung ương
  • Trương Tuyết Trinh Bệnh viện Mắt Trung ương

Main Article Content

Keywords

Cắt bè củng giác mạc, 5 fluorouracil, glôcôm tái phát

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của phẫu thuật cắt bè củng giác mạc kết hợp áp thuốc 5-fluorouracil (5-FU) trong điều trị glôcôm người trẻ và glôcôm tái phát. Đối tượng và phương pháp: Bệnh nhân có chỉ định cắt bè có tiền sử phẫu thuật cắt bè nhãn áp không điều chỉnh với thuốc bổ sung và/hoặc trên người trẻ từ 15 đến 40 tuổi. Mắt trong nhóm nghiên cứu được phẫu thuật cắt bè củng giác mạc kết hợp áp thuốc 5-FU 5mg/ml trong 5 phút trên củng mạc sau đó rửa sạch. Kết quả: 81,82% trường hợp sẹo bọng hình thành tốt, tỷ lệ bọng tốt ở nhóm glôcôm tái phát là 69,23%, thấp hơn rất nhiều so với nhóm glôcôm người trẻ (87,10%). Nhãn áp trung bình sau phẫu thuật 6 tháng (19,28 ± 2,25mmHg) và sau 24 tháng (19,17 ± 1,9mmHg) thấp hơn trước phẫu thuật (31,36 ± 4,42mmHg) (p<0,05). Các dấu hiệu khác như thị lực, thị trường và gai thị hầu như không thay đổi. Biến chứng thường gặp nhất là tổn thương biểu mô giác mạc. Kết luận: Phẫu thuật cắt bè kết hợp áp thuốc 5-FU có hiệu quả trong điều trị glôcôm, ít gây biến chứng.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Current opinion in ophthalmology. Vol 7 No2 April 1996.
2. Australian an NewZealand journal of Ophthalmology. Vol 20 No3 August 1992.
3. Buskirk EMV (1992) Mechanisms and management of filtration bleb failure. Australia and New Zealand Journal of Ophthalmology 20(3): 157-162.
4. Yoshiaki Kitazawa, Kazuhide Kawase, HIromi Matsushita, Mutsumi Minobe (1991) Trabeculectomy with Mitomycin: A comparative study with Fluorouracil. Arch. Ophthalmol 109: 1693-1698.
5. Green E, Wilkins M et al (2014) 5- fluorouracil for glaucoma surgery. Cochrane Database Syst Rev 19(2).