Đánh giá hiệu quả và an toàn của tiêm vi điểm acid hyaluronic trong trẻ hóa da

  • Nguyễn Trọng Hào Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh
  • Vũ Thị Phương Thảo Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh

Main Article Content

Keywords

Acid hyaluronic, tiêm vi điểm, trẻ hoá da

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tính hiệu quả và an toàn của tiêm vi điểm acid hyaluronic trong trẻ hóa da. Đối tượng và phương pháp: 30 bệnh nhân được tiêm vi điểm (tiêm trong da) acid hyaluronic vào các thời điểm 0, 2 tuần, 4 tuần. Sau đó, tiến hành đánh giá sự cải thiện thông qua chỉ số Global Aesthetic Improvement Scale (GAIS), Wrinkle Severity Rating Scale (WSRS) và độ hài lòng của người bệnh. Kết quả: Sau 8 tuần, GAIS và WSRS cải thiện có ý nghĩa thống kê. Hầu hết người bệnh đều cảm thấy hài lòng (93,3%). Kết luận: Tiêm vi điểm acid hyaluronic là một kỹ thuật hiệu quả và an toàn trong trẻ hóa da.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Marina R, Magda B (2008) Hyaluronic acid-based fillers: Theory and practice. Clinics in Dermatology 26: 123-159.
2. Martine B et al (2013) Clinical and biometrological efficacy of a hyaluronic acid-based mesotherapy product: A randomised controlled study. Arch Dermatol Res 305: 673-682.
3. Adele S, Beatrice T, Ileana DP (2015) Antiaging, photoprotective and brightening activity in biorevitalization: A new solution for aging skin. Clinical, cosmetic and investigational Dermatology 8: 57-65.
4. Antonella S, Simone L, Alfonso B (2013) A new minimally invasive mesotherapy technique for facial rejuvenation. Dermatol Ther (Heidelb) 3: 83-93.
5. Richard DP, Berry MG, Harshad AN (2007) Hyaluronic acid: The scientific and clinical evidence. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 60: 1110-1119.
6. Pierre Andre (2008) New trends in face rejuvenation by hyaluronic acid injections. Journal of Cosmetic Dermatology 7: 251-258.