Liên quan giữa biến đổi điện tâm đồ với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue

  • Trương Đình Cẩm Bệnh viện Quân y 175
  • Trần Thanh Vân Bệnh viện Quân y Quân đoàn 4

Main Article Content

Keywords

Điện tâm đồ, sốt xuất huyết Dengue

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát mối liên quan giữa biến đổi điện tâm đồ với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Quân y Quân đoàn 4. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có so sánh theo thời gian trên 217 bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng sốt xuất huyết Dengue nhập viện điều trị nội trú tại Bệnh viện Quân y Quân đoàn 4 năm 2017. Kết quả: Các biến đổi điện tâm đồ khá đa dạng, bao gồm những rối loạn về nhịp tim, rối loạn dẫn truyền và bất thường của từng sóng điện tim. Tỷ lệ bất thường điện tâm đồ, nhịp tim nhanh, ST chênh xuống và sóng T âm giảm có ý nghĩa sau 3 ngày điều trị so với ngày đầu nhập viện (p<0,05). Tỷ lệ bất thường đoạn ST ở nhóm bệnh nhân đau ngực (17,4%) và khó thở (50%) cao hơn có ý nghĩa so với nhóm không đau ngực (2,9%), khó thở (5,2%) (p<0,001). Chưa tìm thấy mối liên quan giữa bất thường điện tâm đồ nói chung với các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng khác. Kết luận: Tỷ lệ bất thường điện tâm đồ, nhịp tim nhanh, ST chênh xuống và sóng T âm có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa ngày đầu nhập viện và sau 3 ngày điều trị. Biến đổi bất thường đoạn ST liên quan có ý nghĩa với biểu hiện đau ngực và khó thở ở bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2011) Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue. Ban hành kèm theo quyết định số 458/QĐ- BYT ngày 16/02/2011.
2. Tạ Mạnh Cường (2012) Điện tâm đồ trong viêm màng ngoài tim và tràn dịch màng ngoài tim. Viện Tim mạch Việt Nam.
3. Althony SF et al (2008) Dengue hemorrhagic fever/ Dengue shock syndrome. Harrison’s Mannual of Medicine,17th Edition: 599.
4. Joaõ Fernando PO, Emmanuel AB (2015) Dengue-associated acute kidney inrury. Clin Kidney J 8(6): 681-685.
5. Khalid B, Usoff K, Roslawati J, Sinniah M (1993) Electrocar diographic and echcardio graphic changes during the Acute phase of Dengue Infection in Adults. J HK Coll Cardiol 1.
6. Meiyu Li, Mingfang LV, Yingying Li et al (2016) Characterization of the Myocarditis during the worst outbreak of Dengue infection in China. Medicine (Baltimore). Jul 95(27): 4051.
7. Shandana T, Ghulam M, Sadia A, Irshad HQ (2013) ECG manifestations in Dengue infection. Annals 19(4).
8. Vishal KG, Gadpayle AK (2010) Subclinical Cardiac involvement in Dengue Haemorhagic Fever. JIACM 11(2): 107-111.
9. WHO (2009) Dengue: Guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. Geneva.