Đặc điểm giải phẫu bệnh của ung thư vú nhóm phân tử lòng ống

  • Nguyễn Văn Chủ
  • Nguyễn Tiến Quang

Main Article Content

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Nhận xét một số mối liên quan giữa đặc điểm giải phẫu bệnh và nhóm phân tử lòng ống của ung thư vú. Đối tượng và phương pháp: 239 bệnh nhân ung thư vú được xác định là nhóm lòng ống bằng nhuộm hóa mô miễn dịch và đánh giá mối liên quan với đặc điểm hóa mô miễn dịch và giải phẫu bệnh. Kết quả: Ở Ki67, p53(-)Bcl2(+), NPI tốt, nhóm lòng ống A chiếm tỷ lệ cao hơn LUMB nhóm lòng ống B (lần lượt là 58,8%, 64,3%, 32,1%  và 55,4%, 50,0%, 18,9%). Kết luận: Nhóm phân tử lòng ống A thường kết hợp với các đặc điểm giải phẫu bệnh tốt hơn so với nhóm lòng ống B.


Từ khóa: Ung thư vú, giải phẫu bệnh, nhóm phân tử lòng ống.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Basu A and Haldar S (1998) The relationship between Bcl2, Bax, p53: Consequences for cell cycle progression and cell death. Molcecular Human Reproduction 4(12): 1099-1109.
2. Bhargava R, Esposito NN and Dabbs DJ (2010) Immunohistology of the breast. Diagnostic Immunohistochemistry: Theranostic and genomic applications, Saunders, USA: 813-819.
3. Engstrøm MJ, Opdahl S, Hagen AI (2013) Molecular subnhómes, histopathological grade and survival in a historic cohort of breast cancer patients. Breast Cancer Res Treat 140: 463-473.
4. Krajewski S, Thor AD, Edgerton SM et al (1997) Breast cancers.Analysis of Bax and Bcl-2 expression in p53-immunopositive. Clin Cancer Res 3: 199-208.
5. Livasy CA, Karaca G, Nanda R et al (2006) Phenonhosmic evaluation of the basal-like subnhomes of invasive breast carcinoma. Modern Pathology 19: 264-271.
6. Perou CM, Sørlie T, Eisen MB et al (2000) Molecular portraits of human breast tumours. Nature 406(6797): 747-752.
7. Sorlie T, Tibshirani R, Parker J et al (2003) Repeated observation of breast tumor subnhomes in independent gene expression data sets. Proc Natl Acad Sci USA 100(14): 8418-8423.
8. Spitale A, Mazzola P, Soldini D et al (2009) Breast cancer classification according to immunohistochemical markers: Clinicopathologic features and short-term survival analysis in a population-based study from the South of Switzerland. Annals of Oncology 20: 628-635.