Đặc điểm lâm sàng theo nhóm phân tử của ung thư vú HER2 dương tính

  • Nguyễn Tiến Quang
  • Nguyễn Văn Chủ

Main Article Content

Keywords

Ung thư vú, HER2 dương tính, nhóm phân tử

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Nhận xét một số mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng và nhóm phân tử của ung thư vú HER2 dương tính. Đối tượng và phương pháp: 153 bệnh nhân ung thư vú HER2 dương tính được định nhóm phân tử bằng nhuộm hóa mô miễn dịch và đánh giá mối liên quan với đặc điểm lâm sàng. Kết quả: Nhóm HER2 thường gặp ở một số đặc điểm lâm sàng xấu với tỷ lệ mắc cao như u lớn (> 5cm: 6,1%), di căn > 3 hạch (22,3%), mức nguy cơ cao (22,2%), hay giai đoạn III (27,3%). Kết luận: Nhóm phân tử HER2 thường kết hợp với các đặc trưng lâm sàng xấu hơn so với nhóm lòng ống A và B lai HER2.


Từ khóa: Ung thư vú, HER2 dương tính, nhóm phân tử.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đoàn Thị Phương Thảo (2012) Nghiên cứu gen HER2 và phân nhóm phân tử ung thư vú. Luận án Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
2. Adly S, Hewedi IH, Mokhtar NM (2010) Clinicopathologic significance of molecular classification of breast cancer: Relation to Nottingham prognosis index. Journal of the Egyptian Nat. Cancer Inst 22(4): 276-283.
3. Bhargava R, Beriwal S, Dabb DJ et al (2010) Immunohistochemical surrogate markers of breast cancer molecular classes predict response to neoadjuvant chemotherapy: A single Institutional experience with 359 cases. Cancer, in press: 357-363.
4. Carey LA, Perou CM, Livasy CA et al (2006) Race, breast cancer subtypes, and survival in the Carolina breast cancer study. JAMA 295(21): 2492-2502.
5. Cheang MC, Voduc D, Bajdik C et al (2008) Basal-like breast cancer defined by five biomarkers has superior prognostic value than triple-negative phenotype. Clin Cancer Res 14: 1368-1376.
6. Engstrøm MJ, Opdahl S, Hagen AI (2013) Molecular subtypes, histopathological grade and survival in a historic cohort of breast cancer patients. Breast Cancer Res Treat 140: 463-473.
7. Goldhirsch, A, Glick JH, Gelber RD et al (2005) Meeting highlights: International expert consensus on the primary therapy of early breast cancer. Ann Oncol 16: 1569-1583.
8. Perou CM, Sørlie T, Eisen MB et al (2000) Molecular portraits of human breast tumours. Nature, 406(6797): 747-752.
9. Sorlie, T, Tibshirani R, Parker J et al (2003) Repeated observation of breast tumor subtypes in independent gene expression data sets. Proc Natl Acad Sci USA 100(14): 8418-8423.
10. Spitale, A, Mazzola P, Soldini D et al (2009) Breast cancer classification according to immunohistochemical markers: Clinicopathologic features and short-term survival analysis in a population-based study from the South of Switzerland. Annals of Oncology 20: 628-635.