Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phục hồi chức năng sau đột quỵ não tại thành phố Thái Nguyên

  • Nguyễn Hoa Ngần Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
  • Hoàng Khải Lập Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên
  • Nguyễn Phương Sinh Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên
  • Trần Văn Tuấn Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên
  • Nguyễn Minh Tuấn Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
  • Trương Mạnh Hà Bệnh viện A Thái Nguyên

Main Article Content

Keywords

Đột quỵ não, kiến thức, thái độ, thực hành, người chăm sóc, phục hồi chức năng

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phục hồi chức năng tại cộng đồng của người chăm sóc người bệnh sau đột quỵ não tại thành phố Thái Nguyên năm 2016. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 196 người chăm sóc bệnh nhân sau đột quỵ não. Kết quả: Kiến thức: 44,4% trả lời sau đột quỵ não cần tập vận động. Thái độ: 98,5% cho rằng phục hồi chức năng sau đột quỵ não là cần thiết và tập luyện tại nhà. Thực hành: Hầu hết đối tượng nghiên cứu thực hành các động tác tập luyện cho người bệnh sau đột quỵ não chưa đúng hoặc không làm được. Kết luận: Kiến thức về phục hồi chức năng sau đột quỵ não còn chưa tốt. Thái độ tốt về phục hồi chức năng sau đột quỵ não. Thực hành các động tác tập luyện phục hồi chức năng cho người bệnh sau đột quỵ não chưa đúng. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa trình độ học vấn và độ tuổi đến kiến thức, thực hành của đối tượng nghiên cứu về phục hồi chức năng cho người bệnh sau đột quỵ não.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Như Mai (2014) Nhu cầu chăm sóc, phục hồi chức và một số yếu tố liên quan đến mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân tai biến mạch máu não khi xuất viện tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2013. Luận văn Thạc sỹ y tế công cộng. Đại học y tế công cộng.
2. Lê Thị Thảo (2003) Nghiên cứu nhu cầu phục hồi chức năng và một số yếu tố liên quan đến mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày của người bệnh sau tai biến mạch máu não tại cộng đồng quận Ba Đình, năm 2003. Luận văn Thạc sỹ Y tế Công cộng. Đại học Y tế công cộng.
3. Nguyễn Văn Triệu (2005) Nghiên cứu thực trạng những người sau tai biến mạch máu não và các yếu tố liên quan đến phục hồi chức năng, tái hội nhập cộng đồng. Luận án tiến sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội.
4. Dương Đình Chỉnh, Nguyễn Văn Hương (2011) Kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc bệnh nhân bị đột quỵ não tại cộng đồng tỉnh Nghệ An. Tạp chí Y học thực hành số 763, tr. 2-6.
5. Nguyễn Thị Thanh Tình, Lê Văn Tuấn, Norwood Susan (2014) Kiến thức và thái độ của người bệnh trong phòng ngừa tai biến mạch máu não thứ phát. Tạp chí nghiên cứu Y học TP. Hồ Chí Minh 18(2).
6. Sacco RL (2005) Stroke epidemiology, Merritts Neurology, 11th edition, Lippincott Williams and Wilkins: 286-290.
7. World Health Orgnization (1971) Serebrovascular dieases: Prevention, treatment and rehibilitation: 24-26.