Đặc điểm hình ảnh u tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ trên cộng hưởng từ đối chiếu với típ mô bệnh và giai đoạn bệnh

  • Phùng Anh Tuấn Bệnh viện Quân y 103
  • Mai Văn Viện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Cộng hưởng từ, bệnh nhược cơ, u tuyến ức, típ mô bệnh, giai đoạn bệnh

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh u tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ trên cộng hưởng từ so sánh với típ mô bệnh và giai đoạn bệnh. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu 34 bệnh nhân nhược cơ có u tuyến ức được phẫu thuật từ tháng 8/2014 đến tháng 2/2017. Mô tả hình ảnh, so sánh tần suất xuất hiện đặc điểm hình ảnh các típ u bằng Fisher’s exact test và T-test. Kết quả: Đa số u hình tròn bầu dục và có bao xơ, các khối u dài 40 ± 14mm, rộng 25 ± 7mm, dày 47,7 ± 17,5mm, CSR nhóm u 1,02 ± 0,07. 100% các khối u típ A có bờ nhẵn mịn. Các khối u xâm lấn có chiều dài 43,6 ± 13,9mm, 63,6% bờ nhiều múi thùy, 59,1% có hoại tử nang. Kết luận: Hình ảnh cộng hưởng từ có giá trị phân biệt các khối u típ A với các típ khác, các khối u xâm lấn và không xâm lấn.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Onodera H (2005) The role of the thymus in the pathogenesis of myasthenia gravis. Tohoku J Exp Med 207: 87-98.
2. Nishino M, Ashiku SK, Kocher ON et al (2006) The thymus: A comprehensive review. RadioGraphics, 26: 335-348.
3. Masaoka A (2010) Staging system of thymoma. Journal of Thoracic Oncology 5(10): 304-312.
4. WHO (2004) Pathology and genetics of tumours of the lung, pleura, thymus and heart, IARC Press, Lyon.
5. Takahashi K and Al-Janabi NJ (2010) Computed tomography and magnetic resonance imaging of mediastinal tumors. Journal of magnetic resonance imaging 32(6): 1325-1339.
6. Tomiyama N, Johkoh T, Mihara N et al (2002) Using the World Health organision classification of thymic epithelial neoplasms to describe CT findings. AJR 179: 881-886.
7. Inoue A, Tomiyama N, Fujimoto K et al (2006) MR imaging of thymic epithelial tumors: Correlation with World Health Organization classification. Radiation Medicine 24(3): 171-181.
8. Popa G, Preda EM, Scheau C et al (2012) Updates in MRI characterization of the thymus in myasthenia patients. Journal of Medicine and Life 5(2): 206-210.
9. Priola AM, Priola SM, Di Franco M et al (2010) Computed tomography and thymoma: Distinctive findings in invasive and noninvasive thymoma and predictive features of recurrence. Radiol med 115(1): 1-21.
10. Marom EM, Milito M, Moran CA et al (2011) Computed tomography findings predicting invasiveness of thymoma. Journal of thoracic oncology 6(7): 1274-1281.