Ứng dụng của bộ câu hỏi CARATkids trong kiểm soát hen ở trẻ em hen phế quản có viêm mũi dị ứng

  • Nguyễn Trần Ngọc Hiếu
  • Nguyễn Thị Diệu Thúy
  • Lương Cao Đồng

Main Article Content

Keywords

Hen phế quản, viêm mũi dị ứng, ACT, CARATkids

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá vai trò của bộ câu hỏi CARATkids trong kiểm soát hen ở trẻ em hen phế quản có viêm mũi dị ứng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu dọc một loạt ca bệnh. Có 82 trẻ hen phế quản có viêm mũi dị ứng từ 6 - 15 tuổi được thăm khám, đo chức năng hô hấp và đánh giá tình trạng kiểm soát hen tại 3 thời điểm trước điều trị, sau 1 tháng và 3 tháng điều trị. Kiểm soát hen được đánh giá dựa vào bộ câu hỏi ACT và bộ câu hỏi CARATkids. Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả: Điểm CARATkids trung bình trước điều trị ở trẻ hen phế quản có viêm mũi dị ứng là 9,4 ± 3,3. Điểm CARATkids ở nhóm hen không kiểm soát là 9,7 ± 2,2 cao hơn nhóm hen có kiểm soát là 7,4 ± 2,7, p<0,001. Điểm CARATkids có mối tương quan tuyến tính nghịch với các chỉ số chức năng hô hấp như PEF (r = -0,254, p=0,02), FEV1 (r = -0,195, p=0,08) và ACT (r = -0,629, p=0,003). Sau 3 tháng điều trị, điểm CARATKids là 3 ± 4,9 thấp hơn trước điều trị (p<0,05). Cả điểm ACT và điểm CARATkids đều có khả năng đánh giá tình trạng kiểm soát hen ở trẻ em. Kết luận: Bộ câu hỏi CARATkids có thể sử dụng để đánh giá kiểm soát hen ở trẻ hen phế quản có viêm mũi dị ứng.


                              Từ khóa: Hen phế quản, viêm mũi dị ứng, ACT, CARATkids.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Ngô Quý Châu, Võ Thanh Quang (2016) Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị hen kèm viêm mũi dị ứng. Nhà xuất bản Y học, tr. 41-42.
2. Lê Thị Minh Hương, Lê Thanh Hải (2013) Một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng hen phế quản trẻ em tại bệnh viện nhi Trung ương, năm 2011. Y Học Thực Hành. (870)-số 5/2013, tr. 119-121.
3. Amaral R et al (2017) Control of allergic rhinitis and asthma test for children (CARATkids): Validation in Brazil and cutoff values. Annals of Allergy, Asthma & Immunology 118(5): 551-556.
4. ARIA- WHO (2008) Allergic rhinitis and its impact on asthma update 2008 (in collaboration with the WHO, GA¬²LEN and AllerGEN). Allergy 63(86): 8-160.
5. Borrego L et al (2014) Development process and cognitive testing of CARATkids - control of allergic Rhinitis and asthma test for children. BMC Pediatr 1434.
6. Emons JAM, Flokstra et al (2017) Use of the control of allergic rhinitis and asthma test (CARAT kids) in children and adolescents: Validation in Dutch. Pediatric Allergy and Immunology 28(2): 185-190.
7. Global Initiative for Asthma (GINA) (2016) Pocket guide for asthma management and prevention (for children 5 years and younger) updated 2016. Available from: www.ginasthma.org.
8. Schatz M et al (2006) Asthma control test: Reliability, validity, and responsiveness in patients not previously followed by asthma specialists. Journal of Allergy and Clinical Immunology 117(3): 549-556.
9. Togias Alkis et al (2019) Rhinitis in children and adolescents with asthma: Ubiquitous, difficult to control, and associated with asthma outcomes. Journal of Allergy and Clinical Immunology 143(3): 1003-1011.