Đánh giá thực trạng phẩm chất của đội ngũ cán bộ quân y công tác tại Bệnh viện Quân y 2018-2019

  • Bùi Tuấn Khoa
  • Lê Thu Hà
  • Dương Quốc Bảo
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Nguyễn Thị Thuỳ Linh
  • Trịnh Thị Huyền
  • Lê Thị Quế
  • Nguyễn Trà Mi

Main Article Content

Keywords

Cán bộ quân y, phẩm chất cán bộ, 2018-2019

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá thực trạng phẩm chất của đội ngũ cán bộ quân y công tác tại bệnh viện quân y trong giai đoạn hiện nay. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành trên 749 cán bộ quân y của 12 bệnh viện trong tuyến quân y; sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả và kết luận: Tự đánh giá của cán bộ quân y về phẩm chất quân nhân, phẩm chất thày thuốc quân y của cán bộ quân y đều ở mức "Tốt"; trong nhận thức của cán bộ quân y còn có điểm chưa đầy đủ về những yếu tố đã và đang tác động đến phẩm chất, như kinh tế thị trường và chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Có xu hướng ngại học tập chính trị. Yếu tố "Đời sống còn khó khăn" được đánh giá ảnh hưởng cao nhất trong khi các yếu tố “Chiến lược “Diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch”” và yếu tố “Mặt trái của cơ chế thị trường" có điểm đánh giá thấp nhất - ở mức "không rõ" ảnh hưởng đối với phẩm chất của cán bộ quân y. 


Từ khóa: Cán bộ quân y, phẩm chất cán bộ, 2018-2019.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Quốc phòng (2002), Điều lệ công tác quân y Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban hành theo Quyết định số 56/2001/QĐ-BQP, ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
2. Đảng ủy Quân sự Trung ương (1998) Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trong thời kỳ mới, số 94/ĐUQSTW, tr. 7.
3. Lê Văn Dũng (2004) Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam về chính trị, một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb QĐND, H, tr. 25, 48.
4. Nghị quyết số 46, ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.
5. Trần Văn Minh (2004) Tiếp tục đổi mới công tác chính sách trong Quân đội nhân dân Việt nam hiện nay. Luận án Tiến sĩ Lịch sử.
6. Lương Việt Hải, Những tiêu chí cơ bản của con người Việt nam thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 và 11/2009.