Nhận xét đặc điểm lâm sàng của ung thư vú type phân tử lòng ống

  • Nguyễn Văn Chủ

Main Article Content

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Nhận xét một số mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng và type phân tử lòng ống của ung thư vú. Đối tượng và phương pháp: 239 bệnh nhân ung thư vú được xác định là type lòng ống bằng nhuộm hóa mô miễn dịch và đánh giá mối liên quan với đặc điểm lâm sàng. Kết quả: Ở nhóm tuổi trẻ type lòng ống B chiếm cao (58,4%), trong khi đó, type lòng ống A chiếm tỷ lệ cao ở nhóm tuổi già (45,8%). Ung thư vú giai đoạn I, type lòng ống A chiếm tỷ lệ cao nhất là 39,4%, type lòng ống B chiếm tỷ lệ cao nhất ở giai đoạn II, là 74,3%. Type lòng ống A chiếm tỷ lệ cao ở mức nguy cơ thấp và trung bình (11,5% và 66,7%). Type lòng ống B chiếm tỷ lệ cao ở mức nguy cơ cao là 37,8%. Kết luận: Type phân tử lòng ống A thường kết hợp với các đặc trưng lâm sàng tốt hơn so với type lòng ống B.


Từ khóa: Ung thư vú, lâm sàng, type phân tử lòng ống.

Article Details