Giá trị của kiểu gen trong xác định Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem gây nhiễm khuẩn huyết

  • Trịnh Văn Sơn
  • Nguyễn Đăng Mạnh
  • Đào Thanh Quyên
  • Nguyễn Thị Kim Phương
  • Lê Hữu Song

Main Article Content

Keywords

Nhiễm khuẩn huyết, kháng carbapenem, K. pneumoniae, gen kháng thuốc

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Tìm hiểu giá trị của một số kiểu gen trong xác định kiểu hình kháng kháng sinh nhóm carbapenem của các chủng K. pneumoniae gây nhiễm khuẩn huyết (NKH). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu quan sát mô tả trên 50 chủng K. pneumoniae phân lập từ mẫu máu của 50 bệnh nhân NKH tại Bệnh viện TWQĐ 108 từ 10/2014 đến 05/2016. Kháng sinh đồ thực hiện trên hệ thống máy Vitek II của hãng BioMerieux, Pháp. Các gen kháng kháng sinh được phát hiện bằng Multiplex PCR tại Trung tâm nghiên cứu Y học Việt Đức, Bệnh viện TWQĐ 108.  Kết quả: Tất cả có 13/50 (26%) chủng K. pneumoniae kháng carbapenem; các chủng này mang các gen NDM-1, VIM, KPC và OXA-48 với tỷ lệ tương ứng là 24,0%, 12,0%, 2,0% và 2,0%. Tần suất xuất hiện gen NDM-1, TSC, 2POS, CN và NoC ở các chủng không nhạy cao hơn có ý nghĩa so với chủng còn nhạy cảm với kháng sinh nhóm carbapenem (p<0,05); Độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương tính và giá trị tiên đoán âm tính của các dấu ấn kiểu gen này trong xác định kiểu hình kháng carbapenem lần lượt là (từ 46,2% đến 84,6%), (62,2% đến 91,9%), (42,1% đến 66,7%) và (82,5% đến 92%). Kết luận: Có thể sử dụng kiểu gen để xác định kiểu hình kháng kháng sinh nhóm carbapenem của các chủng K. pneumoniae.


Từ khóa: Nhiễm khuẩn huyết, kháng carbapenem, K. pneumoniae, gen kháng thuốc.


 


Summary


 Objective: To evaluate the value of resistant genotype to predict carbapenem resistance phenotype of K. pneumoniae causing blood stream infections. Subject and method: A total of 50 K. pneumoniae isolated from patients with BSIs, who were treated at the 108 Military Central Hospital (108 MCH), in Hanoi, from Oct. 2014 to May 2016. All strains were identified and measured antibiotic susceptibility by using Vitek II Automated system (BioMerieux, France). Genes producing beta-lactamase were screened using in-house Multiplex PCR at Vietnamese-German Center for Medical Research, 108 MCH. Result: In total, 13/50 (26%) of K. pneumoniae isolates were of carbapenem resistances. These strains carried out cabapenemase genes including NDM-1 (24%), VIM (12%), KPC (2%) and OXA-48 (2%), respectively. Frequency of NDM-1, TSC, 2POS, CN and NoC genes in carbapenem resistant strains were significantly higher than those in carbapenem susceptible strains (p<0.05). The sensitivity, specificity, positive predict value and negative predict value of these genotypes to predict resistant carbapenem were (46.2% to 84.6%), (62.2% to 91.9%), (42.1% to 66.7%) and (82.5% to 92%), respectively. Conclusion: Genotypes can be used to predict carbapenem susceptibility of K. pneumoniae causing BSIs.


Keywords: Sepsis, carbapenem resistance, K. pneumoniae, genotypic resistance.


 


Ngày nhận bài: 22/03/2020, ngày chấp nhận đăng: 14/04/2020


Người phản hồi: Lê Hữu Song - Email: lehuusong@108-icid.com - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108  


Tóm tắt


Mục tiêu: Tìm hiểu giá trị của một số kiểu gen trong xác định kiểu hình kháng kháng sinh nhóm carbapenem của các chủng K. pneumoniae gây nhiễm khuẩn huyết (NKH). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu quan sát mô tả trên 50 chủng K. pneumoniae phân lập từ mẫu máu của 50 bệnh nhân NKH tại Bệnh viện TWQĐ 108 từ 10/2014 đến 05/2016. Kháng sinh đồ thực hiện trên hệ thống máy Vitek II của hãng BioMerieux, Pháp. Các gen kháng kháng sinh được phát hiện bằng Multiplex PCR tại Trung tâm nghiên cứu Y học Việt Đức, Bệnh viện TWQĐ 108.  Kết quả: Tất cả có 13/50 (26%) chủng K. pneumoniae kháng carbapenem; các chủng này mang các gen NDM-1, VIM, KPC và OXA-48 với tỷ lệ tương ứng là 24,0%, 12,0%, 2,0% và 2,0%. Tần suất xuất hiện gen NDM-1, TSC, 2POS, CN và NoC ở các chủng không nhạy cao hơn có ý nghĩa so với chủng còn nhạy cảm với kháng sinh nhóm carbapenem (p<0,05); Độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương tính và giá trị tiên đoán âm tính của các dấu ấn kiểu gen này trong xác định kiểu hình kháng carbapenem lần lượt là (từ 46,2% đến 84,6%), (62,2% đến 91,9%), (42,1% đến 66,7%) và (82,5% đến 92%). Kết luận: Có thể sử dụng kiểu gen để xác định kiểu hình kháng kháng sinh nhóm carbapenem của các chủng K. pneumoniae.


Từ khóa: Nhiễm khuẩn huyết, kháng carbapenem, K. pneumoniae, gen kháng thuốc.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Codjoe FS, Donkor ES (2018) Carbapenem resistance: A review. Med Sci (Basel) 6(1): 1.
2. Pitout JD, Nordmann P, Poirel L (2015) Carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae, a key pathogen set for global nosocomial Dominance. Antimicrob Agents Chemother 59(10): 5873-5884.
3. Piddock LJV (2016) Assess drug-resistance phenotypes, not just genotypes. Nature Microbiology 1: 16120.
4. Dellinger RP et al (2013) Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012. Crit Care Med 41(2): 580-637.
5. Angelis De G et al (2018) Incidence and antimicrobial resistance trends in bloodstream infections caused by ESKAPE and Escherichia coli at a large teaching hospital in Rome, a 9-year analysis (2007-2015). Eur J Clin Microbiol Infect Dis 37(9): 1627-1636.
6. Jean SS et al (2018) Ertapenem non-susceptibility and independent predictors of the carbapenemase production among the Enterobacteriaceae isolates causing intra-abdominal infections in the Asia-Pacific region: Results from the Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends (SMART). Infection and drug resistance 11: 1881-1891.
7. Kim D et al (2017) Increasing resistance to extended-spectrum cephalosporins, fluoroquinolone, and carbapenem in Gram-Negative bacilli and the emergence of carbapenem non-susceptibility in Klebsiella pneumoniae: Analysis of Korean Antimicrobial Resistance Monitoring System (KARMS) data from 2013 to 2015. Ann Lab Med 37(3): 231-239.
8. Malchione MD et al (2019) Carbapenem and colistin resistance in Enterobacteriaceae in Southeast Asia: Review and mapping of emerging and overlapping challenges. Int J Antimicrob Agents 54(4): 381-399.
9. Koh TH et al (2013) Acquired carbapenemases in Enterobactericeae in Singapore, 1996-2012. Pathology 45(6): 600-603.
10. Netikul T et al (2014) Emergence of novel bla (KPC-13) among carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in Thailand. Int J Antimicrob Agents 44(6): 568-569.
11. Chen L et al (2014) Carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae: Molecular and genetic decoding. Trends in microbiology 22(12): 686-696.
12. Munita JM, Arias CA (2016) Mechanisms of antibiotic resistance. Microbiol Spectrum 4(2).
13. Lin CF et al (2010) Genotypic detection and molecular epidemiology of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in a regional hospital in central Taiwan. J Med Microbiol 59(6): 665-671.