Mở rộng gốc động mạch chủ trong phẫu thuật thay van động mạch chủ tại Bệnh viện Tim Hà Nội

  • Nguyễn Sinh Hiền Bệnh viện Tim Hà Nội
  • Lê Quang Thiện Bệnh viện Tim Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Mở rộng gốc động mạch chủ, , bất tương hợp van nhân tạo - bệnh nhân

Tóm tắt

Mục tiêu: Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm đánh giá tính an toàn, hiệu quả và những nguy cơ của kỹ thuật mở gốc động mạch chủ. Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu 12 hồ sơ bệnh nhân được thực hiện mở rộng gốc động mạch trong phẫu thuật thay van động mạch chủ có hoặc không phẫu thuật van hai lá hay bắc cầu chủ vành kèm theo tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ tháng 9/2015 đến tháng tháng 1/2018. Kết quả: 12 bệnh nhân được mở rộng gốc động mạch chủ trong tổng số 536 ca phẫu thuật có thay van động mạch chủ, chiếm tỷ lệ 2,2%. Tuổi trung bình 55,4 ± 17,9, tỷ lệ nữ / nam 3 / 1. Thời gian cặp động mạch chủ trung bình là 98 ± 14,9 phút, thời gian chạy máy trung bình là 121 ± 10,9 phút. Phương pháp mở rộng gốc Manouguian được thực hiện trong tất cả các ca bệnh. Lượng máu mất trung bình trong 6 giờ đầu sau mổ là 226,3 ± 135,5ml. Chênh áp qua van động mạch chủ sau mổ (tối đa/ trung bình) là 26 ± 7,4 / 15,6 ± 4,6mmHg. Không có ca nào chảy máu sau mổ phải mổ lại cầm máu. Không có ca nào có biến chứng nặng nề hay tử vong sau mổ. Kết luận: Mở rộng gốc động mạch chủ là một giải pháp an toàn, có tính khả thi cho những bệnh nhân có gốc động mạch chủ nhỏ trong phẫu thuật thay van động mạch chủ.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Tạ Hoàng Tuấn, Đặng Hanh Sơn, Đoàn Quốc Hưng (2014) Kết quả thay van động mạch chủ Sorin Bicarbon tại Bệnh viện Tim Hà Nội giai đoạn 2009 - 2014. Tim mạch học Việt Nam 1(3), tr. 48-53.
2. Coutinho GF, Correia PM, Paupério G, Oliveira F, Antunes MJ (2011) Aortic root enlargement does not increase the surgical risk and short-term patient outcome. Eur J Cardiothorac Surg 40: 441-447.
3. Konno S, Imai Y, Iida Y, Nakajima M, Tatsuno K (1975) A new method for prosthetic valve replacement in congenital aortic stenosis associated with hypoplasia of the aortic valve ring. J Thorac Cardiovasc Surg 70: 909-917.
4. Kulik A, Al-Saigh M, Chan V et al (2008) Enlargement of the small aortic root during aortic valve replacement: Is there a benefit?. Ann Thorac Surg 85: 94-100.
5. Nicks R, Cartmill T, Bernstein L (1970) Hypoplasia of the aortic root: The problem of aortic valve replacement. Thorax 25: 339-346.
6. Manouguian S, Seybold-Epting W (1979) Patch enlargement of the aortic valve ring by extending the aortic incision to the anterior mitral leaflet. J Thorac Cardiovasc Surg 78: 402-412.
7. Rahimtoola SH (1978) The problem of valve prosthesis- patient mismatch. Circulation 58: 20-24.
8. Pibarot P, Dumesnil JG (2000) Hemodynamic and clinical impact of prosthesis-patient mismatch in the aortic valve position and its prevention. J Am Coll Cardiol 36: 1131-1141.
9. Zhong Q, Xiao Y, Chen J, Ma R (2010) Strategy of aortic root enlargement in patients undergoing aortic and mitral valve replacement. Ann Thorac Surg 90: 782-787.