Nhận xét kết quả điều trị bệnh nhân chấn thương sọ não kín có máu tụ nội sọ tại Bệnh viện Quân y 103

  • Phùng Anh Tuấn Bệnh viên Quân y 103
  • Nguyễn Song Huỳnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nghệ An

Main Article Content

Keywords

Cắt lớp vi tính, chấn thương sọ não kín, máu tụ trong não, kết quả điều trị

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân chấn thương sọ não kín có máu tụ nội sọ. Đối tượng và phương pháp: 247 bệnh nhân chấn thương sọ não kín có máu tụ nội sọ điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2011. So sánh hình ảnh cắt lớp vi tính với kết quả điều trị bằng phi bình phương test. Kết quả và kết luận: Đa số bệnh nhân phẫu thuật là máu tụ ngoài màng cứng và máu tụ phối hợp. Với thể tích máu tụ < 25ml và mức di lệch đường giữa < 5mm gần toàn bộ bệnh nhân kết quả điều trị tốt. Với mức di lệch đường giữa > 10mm, đa số bệnh nhân kết quả điều trị xấu.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bùi Thanh Hoàng (2010) Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả điều trị phẫu thuật cho những bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông đường bộ tại Bệnh viện Quân y 103. Luận văn Thạc sỹ Y học, Học viện Quân y.
2. Dương Trung Kiên (2007) Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính, chỉ định điều trị máu tụ dưới màng cứng cấp tính do chấn thương và kết quả sớm của phẫu thuật giải phóng chèn ép. Luận văn Thạc sỹ Y học, Học viện Quân y.
3. Lê Tấn Nẫm, Nguyễn Minh Tâm (2012) Nguyên nhân, phân loại và kết quả phẫu thuật chấn thương sọ não tại Bệnh viện An Giang. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Bệnh viện An Giang, tr. 94-101.
4. Lê Lệnh Lương (2000) Nghiên cứu mối tương quan giữa hình ảnh cắt lớp vi tính với thang điểm Glasgow của máu tụ trong sọ cấp tính do chấn thương. Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Feliciano CE (2008) Conservative management outcomes of traumatic acute subdural hematomas. PRHSJ 27(3).
6. Lau D (2011) Postoperative outcomes following closed head injury and craniotomy for evacuation of hematoma in patients older than 80 years. J Neurosurg 26.
7. Leonardo Rangel - Castilla (2011) Closed head trauma. Emedicin - Medscaper, London.
8. Jones N, Bullock R and Reilly P (1997) The role of surgery for intrac ranial mass lesions after head injury. Champan & hall, London.
9. Chowdhury Noman Khaled SM, Raihan MZ (2008) Surgical management of traumatic extradural haematoma: Experiences with 610 patients and prospective analysis. Indian Journal of Neurotrauma 5(2): 75-79.
10. Liu R, Li S, Tan C et al (2009) From hemorrhage to Midline Shift: A new method of tracing the deformed midline in traumatic brain injury CT images. The Moe Research Grant R 25: 349-355.