Đánh giá kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh chuyển vị đại động mạch tại Bệnh viện Tim Hà Nội

  • Nguyễn Sinh Hiền Bệnh viện Tim Hà Nội
  • Vũ Thị Lan Bệnh viện Tim Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Chuyển vị đại động mạch, tim, phẫu thuật sửa chữa

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh chuyển vị đại động mạch (transposition of the great arteries - TGA) tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Đối tượng và phương pháp: Từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2017, 25 bệnh nhân chuyển vị đại động mạch đã phẫu thuật sửa toàn bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Kết quả: Tuổi nhập viện trung bình 25,8 ± 28,5 ngày tuổi. Cân nặng trung bình: 3,83 ± 1,09kg. Tỷ lệ sống ra viện là 92% (23 trường hợp), tử vong là 8% (2 trường hợp). Kết luận: Kết quả phẫu thuật sớm sửa toàn bộ chuyển vị đại động mạch là khả quan với tỷ lệ thành công là 92%.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Hong SJ, Choi HJ, Kim YH et al (2012) Clinical features and surgical outcomes of complete transposition of the great arteries. Korean J Pediatr 55(10): 377-382.
2. Fricke TA, d'Udekem Y, Richardson M et al (2012) Outcomes of the arterial switch operation for transposition of the great arteries: 25 years of experience. Ann Thorac Surg 94(1): 139-145.
3. Sarris GE, Chatzis AC, Giannopoulos NM et al (2006) The arterial switch operation in Europe for transposition of the great arteries: A multi-institutional study from the European Congenital Heart Surgeons Association. J Thorac Cardiovasc Surg 132(3): 633-639.
4. Kim JW, Gwak M, Shin WJ et al (2015) Preoperative factors as a predictor for early postoperative outcomes after repair of congenital transposition of the great arteries. Pediatr Cardiol 36(3): 537-542.
5. Karamlou T, Jacobs ML, Pasquali S et al (2014) Surgeon and center volume influence on outcomes after arterial switch operation: Analysis of the STS Congenital Heart Surgery Database. Ann Thorac Surg 98(3): 904-911.
6. Kirklin JW, Barrett-Boyes BG (1993) Complete transposition of the great arteries. Cardiac surgery,. 2nd ed. White Plains, New York: 1383-1467.
7. Macartney FJ, Shinebourne EA, Anderson RH (1976) Connexions, relations, discordance, and distortions. Br Heart J 38: 323-236.
8. Shahzad GR, Arjamand S (2005) Outcomes after arterial switch operation for simple transposition”, Asian Cardiovasc Thorac Ann 13: 190-198.
9. Wojtalik M, Girish S (2003) Arterial switch operation in neonates with complex congenital heart defects. Asian Cardiovasc Thorac Ann 11: 14-17.
10. Phạm Nguyễn Vinh (2003) Hoán vị đại động mạch. Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, tr. 109-119.
11. Lalezari S, Bruggemans EF, Blom NA et al (2011) Thirty-year experience with the arterial switch operation. Ann Thorac Surg 92(3): 973-979.