Mật độ và hình thái xương tại vùng mất răng hàm lớn hàm dưới trên phim cone beam CT

  • Lê Long Nghĩa Trường Đại học Y Hà Nội
  • Trần Thị Mỹ Hạnh Trường Đại học Y Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Mật độ xương, hình thái xương

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét mật độ và hình thái xương tại vùng mất răng hàm lớn hàm dưới trên phim cone beam CT. Đối tượng và phương pháp: Phim cone beam CT của 89 bệnh nhân. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Không gặp mật độ xương D1, D2. Tại vùng răng số 6 và răng số 7, mật độ xương D3 chiếm chủ yếu (với tỷ lệ lần lượt là 43,9% và 47,5%). Ở vùng mất răng 7, tỷ lệ gặp hình thái dạng chữ U nhiều hơn vùng răng 6 với tỷ lệ lần lượt là 34,9% và 24,5%. Độ sâu trung bình của vùng lẹm mặt trong là 2,1 ± 0,75mm, góc trung bình của vùng lẹm mặt trong là 61,78o ± 11,34o. Kết luận: Mật độ xương D3 và hình thái xương chữ U là chủ yếu.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Mạnh Minh (2008) Thực trạng mất răng của người lớn ở Hà Nội và nhu cầu điều trị phục hình. Tạp chí Y học thực hành, số 2, tr. 67-69.
2. Vũ Việt Hà (2013) Nhận xét tình trạng xương hàm tại vùng mất răng và các răng kế cận ở bệnh nhân mất răng đơn lẻ được chụp phim CT cone beam. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 30-35.
3. Prashant PJ, Jaju VS, Arun VS et al (2011) Pre-evaluation of implant sites by Dentascans. Journal of Dental Implants 1(2): 63-74.
4. Phạm Thanh Hà (2012) Điều trị mất răng hàm lớn bằng phục hình implant. Luận án Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 85-87.
5. Chan HL, Brooks SL, Fu JH, Yeh CY, Rudek I, Wang HL (2011) Cross sectional analysis of the mandibular lingual concavity using conebeam computed tomography. Clinical Oral Implants Research 22: 201-206.
6. Lin MH, Mau LP, Cochran DL et al (2015) Risk assessment of inferior alveolar nerve injury for immediate implant placement in the posterior mandible: A virtual implant placement study. J Periodontol 82(1): 129-135.
7. Hans-Joachim N, Manfred W, Stephan E (2015) Lingual concavities in the mandible: A morphological study using cross-sectional analysis determined by CBCT. J Craniomaxillofac Surg 43(2): 254-259.