Liên quan giữa mật độ xương và nguy cơ gãy xương với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

  • Trương Đình Cẩm

Main Article Content

Keywords

Mật độ xương, nguy cơ gãy xương, đái tháo đường type 2, mô hình FRAX

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát mối liên quan giữa mật độ xương và nguy cơ gãy xương theo mô hình FRAX với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 101 bệnh nhân đái tháo đường type 2 được nhập viện và điều trị tại Khoa Tim mạch - Khớp - Nội tiết, Bệnh viện Quân y 175 từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019. Kết quả: Giá trị trung bình của mật độ xương cột sống thắt lưng cũng như cổ xương đùi có mối tương quan nghịch có ý nghĩa với thời gian phát hiện bệnh đái tháo đường type 2 (r lần lượt là -0,52 và -0,572, p<0,05). Mật độ xương cổ xương đùi có mối tương quan nghịch với tuổi (r = -0,282, p<0,05), đồng thời tương quan thuận có ý nghĩa với chiều cao, cân nặng (r lần lượt là 0,502, 0,475, với p<0,05). Mật độ xương cột sống thắt lưng có tương quan thuận với chiều cao, cân nặng và BMI (r lần lượt là 0,349, 0,547, 0,364, với p<0,05). Tỷ bệnh nhân nguy cơ cao gãy xương trong 10 năm tới theo mô hình FRAX là 13,9%. Xác suất gãy cổ xương đùi cũng như xác suất gãy xương chung có mối tương quan thuận mức độ khá chặt với thời gian mắc bệnh đái tháo đường với r lần lượt là 0,566 và 0,54, p<0,05. Kết luận: Mật độ xương cột sống thắt lưng tương quan nghịch với thời gian phát hiện bệnh đái tháo đường type 2, đồng thời tương quan thuận với chiều cao, cân nặng và BMI. Mật độ xương cổ xương đùi tương quan nghịch với tuổi và thời gian phát hiện bệnh, tương quan thuận đối với chiều cao, cân nặng. Xác suất gãy cổ xương đùi và xác suất gãy xương chung có mối tương quan thuận khá chặt với thời gian mắc bệnh đái tháo đường type 2.


Từ khóa: Mật độ xương, nguy cơ gãy xương, đái tháo đường type 2, mô hình FRAX.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lê Thanh Toàn, Nguyễn Thị Nhạn, Vũ Đình Hùng cộng sự (2013) Nghiên cứu mật độ xương, T-score, tỷ lệ loãng xương ở bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 17(1).
2. Lê Thanh Toàn, Vũ Đình Hùng (2012) Nghiên cứu mật độ xương bằng phương pháp DEXA ở bệnh nhân đái tháo đường ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 16(1).
3. Ngô Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Phi Nga, Lê Đình Tuân (2014) Khảo sát mối liên quan giữa mật độ xương với một số đặc điểm ở bệnh nhân nữ đái tháo đường týp 2 tại Bệnh viện Quân y 103. Tạp chí Y dược học Quân sự, 6.
4. Nguyễn Minh Giang, Nguyễn Thị Phi Nga, Nguyễn Văn Duy (2015) Dự báo nguy cơ gãy cổ xương đùi trong 10 năm tới ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Tạp chí Y dược học Quân sự, số 8.
5. Trần Vi Tuấn, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Tấn Đạt (2014) Tình hình loãng xương và các yếu tố liên quan đến loãng xương ở bệnh nhân nữ đái tháo đường type 2 tại bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ. Tạp chí Y học thực hành, 914, tr. 12-15.
6. Võ Thị Ngọc Anh (2015) Nghiên cứu tình trạng mật độ xương và nguy cơ gãy xương theo mô hình FRAX ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Luận văn Bác sỹ nội trú.
7. Leidig-Bruckner G, Grobholz S, Bruckner T et al (2014) Prevalence and determinants of osteoporosis in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus. BMC Endocr Disord 14: 33.
8. Li KH, Liu YT, Yang YW et al (2018) A positive correlation between blood glucose level and bone mineral density in Taiwan. Arch Osteoporos 13(1): 78.
9. Moayeri A, Mohamadpour M, Mousavi Seyedeh F et al (2017) Fracture risk in patients with type 2 diabetes mellitus and possible risk factors: A systematic review and meta-analysis. Therapeutics and Clinical Risk Management 13: 455-468.