Nhiễm khuẩn huyết từ bệnh viện giảm có ý nghĩa theo thời gian từ năm 2015 đến năm 2018

  • Song Lê Hữu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trung Ngô Tất Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Thấu Nguyễn Sỹ  Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn huyết từ bệnh viện

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tần suất mắc bệnh, tỷ lệ tử vong và đánh giá hiệu quả công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong giai đoạn 2015 - 2018. Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu tất cả các bệnh án được chẩn đoán xác định khi ra viện hoặc tử vong là nhiễm khuẩn huyết. Phân tích tỷ lệ nhiễm khuẩn huyết trên số lượng bệnh nhân toàn bệnh viện, tỷ lệ nhiễm khuẩn huyết nặng, sốc nhiễm khuẩn huyết, tử vong, nhiễm khuẩn huyết do nhiễm trùng bệnh viện. Kết quả: So sánh giữa các năm 2015 - 2018 thì tỷ lệ bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết trên tổng số bệnh nhân trong toàn bệnh viện có xu hướng tăng lên (từ 2,14/1000 bệnh nhân lên 4,27/1000 bệnh nhân); tỷ lệ bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết có sốc tăng lên rõ rệt (44,2% lên 52,7%); tỷ lệ bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tử vong vẫn còn cao (48,4%); các bệnh nền thường gặp cũng tăng lên như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, suy giảm miễn dịch, bệnh gút. Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm khuẩn huyết có nguồn gốc từ bệnh viện giảm có ý nghĩa (50,6% giảm còn 26,2%). Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết cũng như nhiễm khuẩn huyết nặng và tử vong vẫn còn cao, tuy nhiên, nhiễm khuẩn huyết từ bệnh viện đã giảm có ý nghĩa.


 


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Poll T et al (2017) The immunopathology of sepsis and potential therapeutic targets. Nat Rev Immunol 17(7): 407-420.
2. Fleischmann C et al (2016) Assessment of global incidence and mortality of Hospital-treated Sepsis. Current Estimates and Limitations. Am J Respir Crit Care Med 193(3): 259-272.
3. Waters D et al (2011) Aetiology of community-acquired neonatal sepsis in low and middle income countries. J Glob Health 1(2): 154-170.
4. Iwashyna TJ et al (2012) Population burden of long-term survivorship after severe sepsis in older Americans. J Am Geriatr Soc 60(6): 1070-1077.
5. Southeast Asia Infectious Disease Clinical Research Network (2017) Causes and outcomes of sepsis in southeast Asia: A multinational multicentre cross-sectional study. Lancet Glob Health 5(2): 157-167.