Nghiên cứu sự thay đổi các chỉ số hồng cầu của khối hồng cầu đông lạnh trước và sau deglycerol

  • Hồ Xuân Trường Bệnh viện Quân y 103
  • Thái Danh Tuyên Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Đăng Mạnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Biến đổi chỉ số dòng hồng cầu, dòng hồng cầu, khối hồng cầu đông lạnh

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định sự thay đổi chỉ số dòng hồng cầu: Số lượng hồng cầu (RBC), huyết sắc tố (HGB), hematocrit (HCT), thể tích trung bình hồng cầu (MCV), lượng huyết sắc tố trung bình hồng cầu (MCH), nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu (MCHC), dải phân bố đường kính hồng cầu (RDW) ở máu toàn phần trước glycerol, sau glycerol trước deglycerol, ngay sau deglycerol (T0), ngày thứ 7 (T7), ngày thứ 14 (T14) sau deglycerol. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu với 32 khối hồng cầu được bảo quản đông lạnh bằng glycerol 40% ở nhiệt độ dưới -65oC từ tháng 12/2017 và tiến hành rã đông từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2019 tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Quân y 103. Kết quả: RBC trung bình ở máu toàn phần là 4,711 ± 0,425T/l, khối hồng cầu đông lạnh trước deglycerol là 4,727 ± 1,101T/l, T0 là 6,248 ± 0,425T/l, T7 là 6,156 ± 0,412T/l, T14 là 6,063 ± 0,397 T/l. HGB trung bình ở máu toàn phần là 141,59 ± 10,12g/l, KHĐL trước deglycerol là 140,78 ± 32,29g/l, T0 là 182,69 ± 11,49g/l, T7 là 179,47 ± 11,07g/l, T14 là 176,69 ± 10,71g/l. HCT trung bình trung bình ở máu toàn phần là 0,408 ± 0,025l/l, khối hồng cầu đông lạnh trước deglycerol là 0,557 ± 0,099l/l, T0 là 0,564 ± 0,032l/l, T7 là 0,556 ± 0,031l/l, T14 là 0,549 ± 0,030l/l. MCV máu toàn phần là 90,4 ± 2,02fl, KHCĐL trước deglycerol là 119,2 ± 7,6fl, T0 là 90,1 ± 2,3fl, T7 là 90,8 ± 2,4fl, T14 là 91,3 ± 1,8fl. MCH máu toàn phần là 29,9 ± 1,3pg và ít thay đổi trong suốt quá trình. RDW khối hồng cầu đông lạnh thay đổi có ý nghĩa thống kê theo thời gian bảo quản sau deglycerol, MCH thay đổi không có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Sau deglycerol, RBC, HGB, HCT giảm dần theo thời gian tương tự như khối hồng cầu thường; MCV, RDW tăng dần theo thời gian bảo quản ở 2 - 6ᵒC sau deglycerol còn MCH gần như không thay đổi trong suốt quá trình.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2013) Thông tư hướng dẫn hoạt động truyền máu.
2. Arias CF, Arias CF (2017) How do red blood cells know when to die? R Soc Open Sci 4(4): 160850.
3. Bohoněk M, Petráš M, Turek I et al (2016) In vitro parameters of cryopreserved leucodepleted and non-leucodepleted red blood cells collected by apheresis or from whole blood and stored in AS-3 for 21 days after thawing. Blood Transfus 12(1): 199-203.
4. Committee Europe Blood Transfusion (2015) Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components. Recommendation R (95) 15 18th Edition: 261-264.
5. Chang AL, Hoehn RS, Jernigan P et al (2016) Previous cryopreservation alters the natural history of the red blood cell storage lesion. Shock 46(3-1): 89-95.
6. Lagerberg JW, Korsten H, Meer PF et al (2017) Prevention of red cell storage lesion: A comparison of five different additive solutions. Blood Transfus 15 (5): 456-462.
7. Opoku-Okrah C, Acquah BK, Dogbe EE (2015) Changes in potassium and sodium concentrations in stored blood. Pan Afr Med J 20: 236.