Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt triệt căn đường sau xương mu điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Đỗ Ngọc Thể Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Đức Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Thịnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Viết Hiếu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thanh Tuấn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Thanh Tùng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Tùng Lâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Công Định Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Ung thư tuyến tiền liệt, cắt tuyến tiền liệt triệt căn đường sau xương mu

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt triệt căn đường sau xương mu trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt có chỉ định phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt triệt căn tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả: Từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2023, 30 bệnh nhân được phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt triệt căn có tuổi trung bình 67,5 với chẩn đoán giai đoạn u T1-2-3 lần lượt là 6,7% - 83,3% - 10%. Thời gian mổ trung bình 167 phút, lượng máu mất trung bình 508ml, tỷ lệ truyền máu trong mổ 43,3%, tổn thương trực tràng trong mổ 2 bệnh nhân (6,7%). Sau 3 tháng: 1 bệnh nhân (3,3%) phải phẫu thuật nội soi xơ hẹp cổ bàng quang, tỷ lệ tiểu tự chủ 95,6%. Đánh giá kết quả phẫu thuật: Tỷ lệ đạt kết quả tốt - trung bình và xấu lần lượt là 80% - 16,7% và 3,3%. Kết luận: Cắt tuyến tiền liệt triệt căn đường sau xương mu là phẫu thuật phức tạp có thời gian mổ dài, lượng máu mất và tỷ lệ truyền máu trong mổ cao.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Mottet N, van den Bergh RCN, Briers E, Van den Broeck T, Cumberbatch MG, De Santis M, Fanti S, Fossati N, Gandaglia G, Gillessen S, Grivas N, Grummet J, Henry AM, van der Kwast TH, Lam TB, Lardas M, Liew M, Mason MD, Moris L, Oprea-Lager DE, van der Poel HG, Rouvière O, Schoots IG, Tilki D, Wiegel T, Willemse PM, Cornford P (2022) EAU-EANM-ESTRO-ESUR-SIOG Guidelines on Prostate Cancer-2020 Update. Part 1: Screening, Diagnosis, and Local Treatment with Curative Intent. Eur Urol 79(2): 243-262.

2. Vũ Lê Chuyên, Vũ Nguyễn Khải Ca, Trần Ngọc Sinh (2014) Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Nhà xuất bản Y học Hà Nội.
3. Nguyễn Tiến Đệ (2015) Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc cắt tuyến tiền liệt tận gốc. Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
4. Vũ Nguyễn Khải Ca, Hoàng Long, Nguyễn Hoài Bắc (2012) Nhân 8 trường hợp cắt toàn bộ tuyến tiền liệt tận gốc tại Bệnh viện Việt Đức. Tạp chí Y học
TP. Hồ Chí Minh 16(3), tr. 169-173.
5. Nguyễn Tiến Đệ, Vũ Lê Chuyên (2017) Ung thư tuyến tiền liệt bệnh nhân cao tuổi: Tiêu chuẩn chọn bệnh. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh 21(6).
6. Barre C (2007) Open radical retropubic prostatectomy. Eur Urol 52(1): 71-80.
7. Vũ Lê Chuyên, Vũ Văn Ty, Nguyễn Đạo Thuấn (2006) Những kinh nghiệm bước đầu về phẫu thuật tận gốc ung thư tiền liệt tuyến tại Bệnh viện Bình Dân. Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh 10(1).
8. Ngô Xuân Thái, Nguyễn Thái Hoàng, Thái Minh Sâm (2022) Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh 26(1), tr. 127-133.
9. Abdul Rouf K, Malik Abdul R, Yasir D et al (2020) Open radical retropubic prostatectomy as a saviour in the era of robotics - a single surgeon experience. Annals of urologic oncology: 1-7.