Đánh giá biển đổi giải phẫu mạch máu và đường mật gan phải trên 150 trường hợp lấy mảnh ghép gan phải

  • Vũ Văn Quang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phạm Hoàn Mỹ Trường Đại học Vinuni

Main Article Content

Keywords

Ghép gan từ người hiến sống, biến thể giải phẫu

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá các biến thể giải phẫu trên mảnh ghép gan phải trong ghép gan từ người hiến sống. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu 150 trường hợp được phẫu thuật lấy mảnh ghép gan phải trong ghép gan từ người hiến sống, từ tháng 10 năm 2017 đến 12 năm 2022, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả: Tĩnh mạch cửa: Giải phẫu bình thường (Varotti type 1) được ghi nhận ở 94,7% trường hợp. Động mạch gan: Một miệng nối động mạch đơn độc được xác định ở 148 (98,7%) người hiến. Đường mật: Giải phẫu bình thường được ghi nhận trên 84,5% người hiến; 4,5% trường hợp có 3 đường mật cùng đổ vào ống gan chung; 2,7% đường mật phân thuỳ trước và 5,3% đường mật phân thuỳ sau đổ vào đường mật gan trái; 0,7% đường mật phân thuỳ trước và 1,3% đường mật phân thuỳ sau đổ trực tiếp vào ống gan chung. Tĩnh mạch gan: 40,3% có tĩnh mạch gan phải phụ được bảo tồn trong mảnh ghép (> 5mm). 54% mảnh ghép gan lấy tĩnh mạch gan giữa. Kết luận: Các biến thể giải phẫu đường mật và mạch máu thường gặp trên mảnh ghép gan phải, và có thể được lấy và ghép an toàn khi được khảo sát và lập kế hoạch chính xác trước và trong phẫu thuật.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Varotti G, Gondolesi GE, Goldman J, Wayne M, Florman SS, Schwartz ME, Miller CM, Sukru E (2004) Anatomic variations in right liver living donors. J Am Coll Surg 198(4): 577-582.
2. Nakamura T, Tanaka K, Kiuchi T, Kasahara M, Oike F, Ueda M, Kaihara S, Egawa H, Ozden I, Kobayashi N, Uemoto S (2002) Anatomical variations and surgical strategies in right lobe living donor liver transplantation: lessons from 120 cases. Transplantation 73(12): 1896-1903.
3. Noussios G, Dimitriou I, Chatzis I, Katsourakis A (2017) The Main Anatomic variations of the hepatic artery and their importance in surgical practice: review of the literature. J Clin Med Res 9(4):
248-252.
4. Khalid A, Saleem MA, Ihsan-Ul-Haq, Khan Y, Rashid S, Dar FS (2023) Anatomical variations in living donors for liver transplantation-prevalence and relationship. Langenbecks Arch Surg 408(1): 323.
5. Bageacu S, Abdelaal A, Ficarelli S, Elmeteini M, Boillot O (2011) Anatomy of the right liver lobe:
A surgical analysis in 124 consecutive living donors. Clin Transplant 25(4): 447-454.
6. Ayoub EI, Fayeda Y, Omarb H et al (2020) The impact of donor’s biliary anatomy variations on the procedure of living donor liver transplantation. The Egyptian Journal of Surgery 39(3): 706-715.
7. Park H, Han ES, Park SJ, Hong SY, Suh S, Lee S, Lee JM, Hong SK, Choi Y, Lee KW, Suh KS, Yi NJ, Han JK (2023) Anatomical classification and clinical outcomes of biliary strictures in living donor liver transplantation using right liver grafts. Liver Transpl 29(3): 307-317.
8. Amara D, Parekh J, Sudan D, Elias N, Foley DP, Conzen K, Grieco A, Braun HJ, Greenstein S, Byrd C, Ko C, Hirose R (2022) Surgical complications after living and deceased donor liver transplant: The NSQIP transplant experience. Clin Transplant 36(6): 14610.
9. Shehta A, Elshobari M, Salah T, Sultan AM, Yasen A, Shiha U, El-Saadany M, Monier A, Said R, Habl MS, Adly R, El Ged BAE, Karam R, Khaled R, El Razek HMA, Abdel-Khalek EE, Wahab MA (2023) Feasibility and outcomes of living-donor liver transplantation utilizing the right hemi-liver graft with portal vein anatomical variations. Langenbecks Arch Surg 408(1): 387.