Nghiên cứu nồng độ cytokine IL-1α, IL-1β, IL-8 và IL-12 huyết thanh trước và sau điều trị ở bệnh nhân trứng cá thông thường mức độ vừa và nặng

  • Nguyễn Ngọc Oanh Bệnh viện Bạch Mai
  • Phạm Thị Minh Phương Bệnh viện Da liễu Trung ương
  • Bùi Thị Vân Viện NCKH Y Dược lâm sàng 108

Main Article Content

Keywords

Bệnh trứng cá thông thường, cytokine huyết thanh, isotretinoin kết hợp kẽm

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định nồng độ cytokine IL-1α, IL-1β, IL-8 và IL12 trong huyết thanh bệnh nhân trứng cá thông thường (TCTT) mức độ vừa và nặng trước và sau điều trị. Đối tượng và phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng có đối chứng. Nhóm bệnh: 90 bệnh nhân TCTT mức độ vừa và nặng (theo phân loại Lehmann) và 45 người khỏe mạnh. Phương pháp định lượng cytokin bằng kỹ thuật hấp phụ miễn dịch vi hạt huỳnh quang tại Bộ môn Miễn dịch - Học viện Quân y. Kết quả: Nồng độ cytokine IL-12 huyết thanh ở bệnh nhân TCTT mức độ vừa và nặng cao hơn nhóm người khỏe có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Nồng độ IL-1α, IL-1β và IL-12 ở bệnh nhân TCTT mức độ nặng cao hơn mức độ vừa, có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Nồng độ IL-1β và IL-12 sau điều trị giảm có ý nghĩa thống kê so với trước điều trị (p<0,001). Kết luận: Nồng độ IL-12 huyết thanh ở bệnh nhân TCTT mức độ vừa và nặng cao hơn nhóm người khỏe mạnh và có mối liên quan với mức độ bệnh. Nồng độ IL-1β và IL-12 sau điều trị giảm so với trước điều trị.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Châu Văn Trở, Nguyễn Việt Thanh Phúc (2019) Nồng độ interleukin-8 trên bệnh nhân bệnh trứng cá thông thường tại Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 14(7), tr. 56-61.
2. Ahmed SI, Maha FN (2022) Evaluation of the Serum Level of Cytokines IL-1B, IL-17 for some Patients with Acne Vulgaris in Baquba City. Journal of Pharmaceutical Negative Results 13(S01).
3. Amel ISM, Ghada FAE-KM, Soha Younes, Atef IE (2014) Assessment of IL-12 serum level in patients with inflammatory acne vulgaris and its correlation with its severity. Journal of the Turkish Academy of Dermatology 8(2).
4. Ayat SS, Ali NS (2020) Evaluation of IL-1α and IL-10 Asociation with Acne In The Province of Thi-Qar. Journal of Education for Pure Science- University of Thi-Qar 10(1).
5. Dеmina O, Kartelishev A, Karpova E, Danischuk O (2017) Role of Cytokines in the Pathogenesis of Acne. International Journal of Biomedicine 7(1): 37-40.
6. Joanne LS, Tomasz K, Terence K and Kenneth L (2013) Toll-like receptor 2 activation and comedogenesis: Implications for the pathogenesis of acne. BMC Dermatology 13: 10.
7. Mohamed M, Shehata HAA, Fahmy NF, Saleh R (2022) Evaluation of serum levels of interleukins
1-beta, 10 and 12 in patients with acne vulgaris.
J Cosmet Dermatol 21(12): 7100-7106.
8. Monib KME, El-Fallah AA, Salem RM (2022) Inflammatory markers in acne vulgaris: Saliva as a novel diagnostic fluid. J Cosmet Dermatol 21(3): 1280-1285.
9. Qin M, Pirouz A, Kim MH, Krutzik SR, Garban HJ, Kim J (2014) Propionibacterium acnes Induces IL-1beta secretion via the NLRP3 inflammasome in human monocytes. J Invest Dermatol 134(2): 381-388.
10. Zahraa IJ, Shubber EJAM, Al-Shibly IK (2020) Clinical and Immunological Response to Doxycycline Versus Doxycycline Plus Vitamin C in Patients with Acne Vulgaris. International Journal of Pharmaceutical Quality Assurance 11(01): 69-75.