Đánh giá mức độ lo lắng trước phẫu thuật của bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Dương Thị Duyên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phan Duy Nguyên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Vũ Văn Quang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Thị Thúy Hằng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Bùi Thị Thúy Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Việt Linh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Hiển Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Tâm lý, Beck Anxiety Inventory, phẫu thuật

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mức độ lo lắng trước phẫu thuật của bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 9 năm 2023. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, cắt ngang. Thu thập số liệu bằng phiếu điều tra sử dụng bộ câu hỏi BAI (Beck Anxiety Inventory). Kết quả: Tổng số 160 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu, tỷ lệ biểu hiện lo lắng trước phẫu thuật là 61,9%. Có mối liên quan chặt chẽ và có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa tiền sử ngoại khoa và tâm lý của người bệnh trước phẫu thuật. Kết luận: Lo lắng là vấn đề đối với bệnh nhân trước phẫu thuật. Nhân viên y tế cần nhận định, tư vấn, hỗ trợ tâm lý để cải thiện sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Phạm Thị Hoàng Yến (2021) Khảo sát tâm lý người bệnh trước phẫu thuật có kế hoạch tại Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, 7(2), tr. 268-271.
2. Nguyễn Thị Hiếu (2018) Đánh giá tâm lý người bệnh trước phẫu thuật chương trình tại khoa mắt Bệnh viện Quân y 7A. Hội nghị khoa học điều dưỡng mở rộng lần I Bệnh viện Quân Y 7A.
3. Klopfenstein CE, Forster A, and Van Gessel E et al (2000) Anesthetic assessment in an outpatient consultation clinic reduces preoperative anxiety. Can J Anesth 47(6): 511-515.
4. Johnston M (1980) Anxiety in surgical patients. Psychol. Med 10(1): 145-152.
5. Hicks JA and Jenkins JG et al (1988) The Measurement of Preoperative Anxiety. J R Soc Med 81(9): 517-519.
6. Shevde K and Panagopoulos G et al (1991) A Survey of 800 Patients: Knowledge, Attitudes, and Concerns Regarding Anesthesia. Anesthesia & Analgesia 73(2): 190-198.
7. Perks A, Chakravarti S, and Manninen P et al (2009) Preoperative anxiety in neurosurgical patients. Journal of Neurosurgical Anesthesiology 21(2): 127-130.
8. Kumar A, Dubey P, and Ranjan A et al (2019) Assessment of anxiety in surgical patients: an observational study. Anesth Essays Res 13(3): 503.
9. Pokharel K, Bhattarai B, Tripathi M et al (2011) Nepalese patients’ anxiety and concerns before surgery. Journal of Clinical Anesthesia 23(5): 372–378.
10. Matthias AT and Samarasekera DN et al (2012) Preoperative anxiety in surgical patients - experience of a single unit. Acta Anaesthesiologica Taiwanica 50(1): 3-6.
11. Moerman N, Van Dam FSAM et al (1996) The Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS). Anesthesia & Analgesia 82(3): 445-451.
12. Sirinan C, Rungreungvanich M, Vijitpavan A, Morkchareonpong C (2000) Preanesthetic anxiety assessment: HADS versus APAIS. Thai J Anesth 26: 155-163.