Phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan phải trong ghép gan từ người hiến sống: Báo cáo 27 trường hợp đầu tiên tại Việt Nam

  • Vũ Văn Quang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phạm Hoàn Mỹ Đại học Vinuni
  • Lê Văn Thành Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan phải, ghép gan từ người hiến sống

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ngắn hạn của phẫu thuật nội soi (PTNS) lấy mảnh ghép gan phải trong ghép gan từ người hiến sống. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu 27 trường hợp được PTNS lấy mảnh ghép gan phải trong ghép gan từ người hiến sống, từ tháng 11 năm 2021 đến 12 năm 2023, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả: Tuổi trung bình: 33,6 ± 9,3 tuổi, 62,96% là nam giới. Thể tích gan còn lại trung bình: 39,8 ± 7,1%, trọng lượng mảnh ghép trung bình: 635,0 ± 93,7 gram, thời gian phẫu thuật trung bình: 255,3 ± 58,7 phút, thời gian cắt nhu mô trung bình: 71,6 ± 21,4 phút, lượng máu mất trong mổ trung bình: 246,3 ± 93,9mL. Bệnh nhân được theo dõi từ 3-20 tháng sau ghép, tỉ lệ biến chứng ở người hiến là 11,1% (3 trường hợp) đều do rò mật, 2 trường hợp được can thiệp thành công bằng dẫn lưu qua da, 01 trường hợp cần phẫu thuật. Kết luận: Kết quả ngắn hạn bước đầu cho thấy kỹ thuật này là một lựa chọn an toàn và khả thi.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Cherqui D, Ciria R, Kwon CHD, Kim KH, Broering D, Wakabayashi G, Samstein B, Troisi RI, Han HS, Rotellar F, Soubrane O, Briceño J, Alconchel F, Ayllón MD, Berardi G, Cauchy F, Luque IG, Hong SK, Yoon YY, Egawa H, Lerut J, Lo CM, Rela M, Sapisochin G, Suh KS (2021) Expert Consensus Guidelines on Minimally Invasive Donor Hepatectomy for Living Donor Liver Transplantation From Innovation to Implementation: A Joint Initiative From the International Laparoscopic Liver Society (ILLS) and the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association (A-PHPBA). Ann Surg 273(1): 96-108.
2. Hong SK, Kim M, Kim Y, Kim J, Choi HH, Lee J, Kim J, Hong SY, Lee J, Choi Y, Yi N, Lee K, Suh K (2023) Outcomes of pure laparoscopic donor hepatectomy for a right lobe graft weighing more than 1,000 g. Annals of Liver Transplantation 3(1): 11-16.
3. Song JL, Yang J, Wu H, Yan LN, Wen TF, Wei YG, Yang JY (2018) Pure laparoscopic right hepatectomy of living donor is feasible and safe: A preliminary comparative study in China. Surg Endosc 32(11): 4614-4623.
4. Seo J, Hong SK, Lee S, Hong SY, Choi Y, Yi NJ, Lee KW, Suh KS (2022) Pure Laparoscopic Versus Open Right Hepatectomy in Living Liver Donors: Graft Weight Discrepancy. Ann Transplant 27: 938-274.
5. Han HS, Cho JY, Yoon YS, Hwang DW, Kim YK, Shin HK, Lee W (2015) Total laparoscopic living donor right hepatectomy. Surg Endosc 29(1): 184.
6. Suh KS, Hong SK, Lee KW, Yi NJ, Kim HS, Ahn SW, Yoon KC, Choi JY, Oh D, Kim H (2018) Pure laparoscopic living donor hepatectomy: Focus on 55 donors undergoing right hepatectomy. Am J Transplant 18(2): 434-443.
7. Hong SK, Lee KW, Choi Y, Kim HS, Ahn SW, Yoon KC, Kim H, Yi NJ, Suh KS (2018) Initial experience with purely laparoscopic living-donor right hepatectomy. Br J Surg 105(6): 751-759.
8. Gao Y, Wu W, Liu C, Liu T, Xiao H (2021) Comparison of laparoscopic and open living donor hepatectomy: A meta-analysis. Medicine (Baltimore) 100(32): 26708.
9. Hong SK, Suh KS, Yoon KC, Lee JM, Cho JH, Yi NJ, Lee KW (2019) The learning curve in pure laparoscopic donor right hepatectomy: A cumulative sum analysis. Surg Endosc 33(11): 3741-3748.
10. Hong SK, Kim JY, Lee J, Kim J, Choi HH, Lee S, Hong SY, Lee JM, Choi Y, Yi NJ, Lee KW, Suh KS (2023) Pure laparoscopic donor hepatectomy: Experience of 556 cases at Seoul National University Hospital. Am J Transplant 14:S1600-6135(23)00531-2. doi: 10.1016/j.ajt.2023.06.007.