Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh vảy nến thông thường mức độ nặng bằng uống cyclosporin A tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

  • Lê Thị Hồng Thanh
  • Đặng Văn Em

Main Article Content

Keywords

Bệnh vảy nến thông thường mức độ nặng, cyclosporine

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của cyclosporine A đường uống với liều 3mg/kg/ngày ở bệnh nhân vảy nến thông thường mức độ nặng. Đối tượng và phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng tự đánh giá trước - sau. 35 bệnh nhân vảy nến thông thường mức độ nặng uống cyclosporine A liều 3mg/kg/ngày. Đánh giá hiệu quả điều trị, tác dụng không mong muốn sau 10 tuần điều trị. Kết quả: Điều trị bệnh vảy nến thể thông thường mức độ nặng bằng cyclosporine A sau 10 tuần, chỉ số PASI giảm 78,33%. Trong đó, kết quả tốt đạt 74,29%, khá là 22,86%, kém là 2,86%. Không gây ra tăng enzyme gan, không ảnh hưởng chức năng thận. Tác dụng không mong muốn: Đau đầu (5,71%), mệt mỏi (11,43%), tăng huyết áp (2,86%). Kết luận: Cyclosporin A có hiệu quả điều trị bệnh vảy nến thông thường.


Từ khoá: Bệnh vảy nến thông thường mức độ nặng, cyclosporine.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ môn Da liễu - Học viện Quân y (2001) Vảy nến. Giáo trình Bệnh da và hoa liễu (Sau đại học), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, tr. 335-344.
2. Đặng Văn Em (2013) Bệnh vảy nến sinh bệnh học và chiến lược điều trị. Sách chuyên khảo, Nhà xuất bản Y học.
3. Amatore F, Villani AP, Tauber M et al (2019), French guidelines on the use of systemic treatments for moderate-to-severe psoriasis in adults. J Eur Acad Dermatol Venereol: 464-483.
4. Menter A, Korman NJ, Elmets CA et al (2009) Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis: Section 4. Guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with traditional systemic agents. Journal of the American Academy of Dermatology: 451-485.
5. Nast A, Gisondi P, Ormerod AD et al (2015) European S3‐Guidelines on the systemic treatment of psoriasis vulgaris - Update 2015 - Short version - EDF in cooperation with EADV and IPC. JEADV: 2277-2294.
6. Colombo MD, Cassano N, Bellia G et al (2013) Cyclosporine regimens in plaque psoriasis: An overview with special emphasis on dose, duration, and old and new treatment approaches. Scientific World Journal 2013:805705.
7. Mahrle G, Schulze HJ, Färber L et al (1995) Low-dose short-term cyclosporine versus etretinate in psoriasis: Improvement of skin, nail, and joint involvement. Journal of the American Academy of Dermatology 32(1): 78-88.
8. Faerber L, Braeutigam M, Weidinger G et al (2001) Cyclosporine in severe psoriasis. results of a meta-analysis in 579 patients. Am J Clin Dermatol 2(1): 41-47.